Zmenšiť textZväčšiť text

Všeobecné záväzné nariadenia

 • VZN o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Bohdanovce
 • 15.12.2023 | 0.26 Mb
  VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa , dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
 • 23.10.2023 | 0.14 Mb
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
 • o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
 • 28.07.2023 | 0.13 Mb
  - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce BOHDANOVCE
 • 16.06.2023 | 0.13 Mb
  - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce BOHDANOVCE

 • ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach ....
 • ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, .....
 • 16.12.2022 | 0.27 Mb
  - o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 16.12.2022 | 0.27 Mb
  - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bohdanovce
 • 16.12.2022 | 0.15 Mb
  - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
 • 16.12.2022 | 0.18 Mb
  - o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce
 • 30.11.2022 | 0.27 Mb
  - o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 30.11.2022 | 0.34 Mb
  - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bohdanovce
 • 30.11.2022 | 0.15 Mb
  - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
 • 30.11.2022 | 0.17 Mb
  - o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Bohdanovce
 • 03.11.2022 | 0.1 Mb
  - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škol. klubu
 • 03.11.2022 | 0.13 Mb
  - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
 • 03.11.2022 | 0.08 Mb
  - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
 • 29.09.2022 | 0.1 Mb
  - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škol. klubu
 • 29.09.2022 | 0.13 Mb
  - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
 • - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce

 • 16.12.2021 | 0.15 Mb
  - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
 • 16.12.2021 | 0.24 Mb
  - o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 29.11.2021 | 0.19 Mb
  - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
 • 29.11.2021 | 0.24 Mb
  - o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 16.09.2021 | 0.15 Mb
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
 • 24.08.2021 | 0.15 Mb
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

 • 18.12.2020 | 0.04 Mb
  - o určení výšky dotácie na prev. a mzdy - MŠ a školské zariadenia, CVČ
 • 18.12.2020 | 0.1 Mb
  - o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, ................
 • 01.12.2020 | 0.04 Mb
  - o určení výšky dotácie na prev. a mzdy - MŠ a školské zariadenia, CVČ
 • 01.12.2020 | 0.1 Mb
  - o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, ................
 • 13.10.2020 | 1.04 Mb
  o ochrannom pásme pohrebísk obce Bohdanovce
 • 18.09.2020 | 1 Mb
  o ochrannom pásme pohrebísk obce Bohdanovce
 • 17.08.2020 | 1.16 Mb
  o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
 • 17.08.2020 | 1.04 Mb
  o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
 • 20.07.2020 | 1.08 Mb
  o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
 • 20.07.2020 | 0.98 Mb
  o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
 • 22.04.2020 | 0.15 Mb
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce
 • 25.02.2020 | 0.1 Mb
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce

 • 19.12.2019 | 1.29 Mb
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
 • 19.12.2019 | 1.4 Mb
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce
 • 03.12.2019 | 0.03 Mb
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
 • 03.12.2019 | 0.1 Mb
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce
 • 24.09.2019 | 0.13 Mb
  o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
 • 24.09.2019 | 0.15 Mb
  o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene
 • 24.09.2019 | 0.14 Mb
  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bohdanovce
 • 24.09.2019 | 0.13 Mb
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
 • 10.07.2019 | 1.09 Mb
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce

 • 17.12.2018 | 0.19 Mb
  o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, ..... a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 16.12.2018 | 0.09 Mb
  príloha č. 1 k VZN č. 4/2011 prev. poriadok pohrebiska obce Bohdanovce - príloha č. 1 - Cenník služieb
 • 16.12.2018 | 0.13 Mb
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a škol. zariadení na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce

 • 05.04.2017 | 0.7 Mb
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
 • 05.04.2017 | 0.49 Mb
  o DZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • 05.04.2017 | 2.47 Mb
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
 • 05.04.2017 | 8.93 Mb
  o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016
 • 05.04.2017 | 6.87 Mb
  o číslovaní stavieb
 • 05.04.2017 | 1.37 Mb
  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce
 • 05.04.2017 | 5.29 Mb
  o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Bohdanovce

 • 05.04.2017 | 2.31 Mb
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
 • 05.04.2017 | 8.62 Mb
  o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015
 • 05.04.2017 | 2.24 Mb
  o vyhradení miesta/miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácii počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
 • 05.04.2017 | 2.03 Mb
  o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce

 • 05.04.2017 | 6.86 Mb
  o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani z užívania verejného priestranstva, dani za nevýherné hracia automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 05.04.2017 | 11.19 Mb
  o nakladaní s komunálnymi odpadmi okrem elektroodpadov, biologicky rozložiteľným odpadom a drobými stavebnými odpadmi
 • 05.04.2017 | 1.79 Mb
  o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Bohdanovce
 • 05.04.2017 | 2.94 Mb
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovatelľom je obec Bohdanovce
 • 05.04.2017 | 1.56 Mb
 • 05.04.2017 | 2.31 Mb
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce