Zmenšiť textZväčšiť text

Všeobecné záväzné nariadenia

  • ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach ....
  • ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, .....
  • 16.12.2022 | 0.27 Mb
   - o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • 16.12.2022 | 0.27 Mb
   - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bohdanovce
  • 16.12.2022 | 0.15 Mb
   - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
  • 16.12.2022 | 0.18 Mb
   - o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce
  • 30.11.2022 | 0.27 Mb
   - o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • 30.11.2022 | 0.34 Mb
   - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bohdanovce
  • 30.11.2022 | 0.15 Mb
   - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
  • 30.11.2022 | 0.17 Mb
   - o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Bohdanovce
  • 03.11.2022 | 0.1 Mb
   - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škol. klubu
  • 03.11.2022 | 0.13 Mb
   - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
  • 03.11.2022 | 0.08 Mb
   - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
  • 29.09.2022 | 0.1 Mb
   - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škol. klubu
  • 29.09.2022 | 0.13 Mb
   - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
  • - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce

  • 16.12.2021 | 0.15 Mb
   - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
  • 16.12.2021 | 0.24 Mb
   - o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • 29.11.2021 | 0.19 Mb
   - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
  • 29.11.2021 | 0.24 Mb
   - o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • 16.09.2021 | 0.15 Mb
   o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
  • 24.08.2021 | 0.15 Mb
   o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

  • 18.12.2020 | 0.04 Mb
   - o určení výšky dotácie na prev. a mzdy - MŠ a školské zariadenia, CVČ
  • 18.12.2020 | 0.1 Mb
   - o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, ................
  • 01.12.2020 | 0.04 Mb
   - o určení výšky dotácie na prev. a mzdy - MŠ a školské zariadenia, CVČ
  • 01.12.2020 | 0.1 Mb
   - o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, ................
  • 13.10.2020 | 1.04 Mb
   o ochrannom pásme pohrebísk obce Bohdanovce
  • 18.09.2020 | 1 Mb
   o ochrannom pásme pohrebísk obce Bohdanovce
  • 17.08.2020 | 1.16 Mb
   o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
  • 17.08.2020 | 1.04 Mb
   o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
  • 20.07.2020 | 1.08 Mb
   o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
  • 20.07.2020 | 0.98 Mb
   o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
  • 22.04.2020 | 0.15 Mb
   o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce
  • 25.02.2020 | 0.1 Mb
   o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce

  • 19.12.2019 | 1.29 Mb
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
  • 19.12.2019 | 1.4 Mb
   o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce
  • 03.12.2019 | 0.03 Mb
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
  • 03.12.2019 | 0.1 Mb
   o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce
  • 24.09.2019 | 0.13 Mb
   o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
  • 24.09.2019 | 0.15 Mb
   o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene
  • 24.09.2019 | 0.14 Mb
   o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bohdanovce
  • 24.09.2019 | 0.13 Mb
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
  • 10.07.2019 | 1.09 Mb
   o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce

  • 17.12.2018 | 0.19 Mb
   o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, ..... a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • 16.12.2018 | 0.09 Mb
   príloha č. 1 k VZN č. 4/2011 prev. poriadok pohrebiska obce Bohdanovce - príloha č. 1 - Cenník služieb
  • 16.12.2018 | 0.13 Mb
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a škol. zariadení na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce

  • 05.04.2017 | 0.7 Mb
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
  • 05.04.2017 | 0.49 Mb
   o DZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  • 05.04.2017 | 2.47 Mb
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
  • 05.04.2017 | 8.93 Mb
   o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016
  • 05.04.2017 | 6.87 Mb
   o číslovaní stavieb
  • 05.04.2017 | 1.37 Mb
   o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce
  • 05.04.2017 | 5.29 Mb
   o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Bohdanovce

  • 05.04.2017 | 2.31 Mb
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
  • 05.04.2017 | 8.62 Mb
   o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015
  • 05.04.2017 | 2.24 Mb
   o vyhradení miesta/miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácii počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
  • 05.04.2017 | 2.03 Mb
   o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce

  • 05.04.2017 | 6.86 Mb
   o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani z užívania verejného priestranstva, dani za nevýherné hracia automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • 05.04.2017 | 11.19 Mb
   o nakladaní s komunálnymi odpadmi okrem elektroodpadov, biologicky rozložiteľným odpadom a drobými stavebnými odpadmi
  • 05.04.2017 | 1.79 Mb
   o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Bohdanovce
  • 05.04.2017 | 2.94 Mb
   o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovatelľom je obec Bohdanovce
  • 05.04.2017 | 1.56 Mb
  • 05.04.2017 | 2.31 Mb
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce