Zmenšiť textZväčšiť text

Bývanie

Adresa trvalého pobytu je údaj o vašom pobyte na území Slovenskej republiky. Trvalý pobyt môže mať občan Slovenskej republiky len jeden. Ak ho chce zmeniť, musí tak spraviť v ohlasovni - Obecnom úrade - alebo pomocou elektronickej služby.

K prihláseniu na trvalý pobyt budete potrebovať:

 1. občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, prípadne cestovný pas SR alebo osvedčenie o občianstve SR, rodný list v prípade prihlasovania dieťaťa do 18 rokov
 2. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením s osvedčeným podpisom vlastníka (spoluvlastníkov), nepredkladá sa ak sa prihlasuje vlastník, spoluvlastník, manžel, dieťa, osoba oprávnená z vecného bremena doživotného užívania, alebo ak všetci spoluvlastníci osobne podpísali na ohlasovni prihlasovací lístok.

Trvalý pobyt vybavíme na počkanie.

Nezabudnite. Po zmene trvalého pobytu, si budete musieť vybaviť nové doklady, na ktorých je Váš trvalý pobyt uvedený. Ako napríklad občianky preukaz. Zároveň máte povinnosť nahlásiť zmenu trvalého pobytu všetkým inštitúciám, ktoré ho evidujú, ako napríklad zdravotná a sociálna poisťovňa, banky, zamestnávateľ atď.

Viac informácii nájdete na: https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/pobyt/pobyt-t/

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava viac ako 90 dní alebo pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní. Prihlásením sa na prechodný pobyt sa nemení Váš trvalý pobyt. Ten ostáva rovnaký.

Ako sa môžem prihlásiť na prechodný pobyt?

Nachystajte si nižšie uvedené podklady a príďte si pobyt prihlásiť na obecný úrad. Prihlasovací lístok Vám vytlačíme.

Aké doklady budem potrebovať?

Pre prihlásenie na prechodný pobyt budete potrebovať nasledujúce doklady:

 1. Platný doklad totožnosti. Môžete použite jeden z nasledujúcich dokladov
 • občiansky preukaz ( nie žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu) alebo
 • potvrdenie o občianskom preukaze ( ak nemáte občiansky preukaz ) alebo
 • cestovný doklad Slovenskej republiky ( ak žijete trvalo v zahraničí )
 1. Potvrdenie o práve k pobytu. 

Ak ste zapísaný na katastri, sami si to overíme. V nasledujúcich prípadoch nemusíte nič dokladovať

 • ste vlastník alebo spoluvlastník alebo
 • máte vecné bremeno na doživotné užívanie alebo
 • ide o prihlásenie manžela/manželky alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka

V opačnom prípade priložte potvrdenie o súhlase k pobytu, ktoré

 • podpíše vlastník alebo všetci spoluvlastníci osobne pri podaní žiadosti alebo
 • obsahuje úradne overené podpisy vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov
 1. Ak prihlasujete dieťa do 18 rokov, budete okrem svojho dokladu totožnosti potrebovať aj rodný list dieťaťa. Dieťa môže prihlásiť iba jeho zákonný zástupca.

Odhlásenie občana z trvalého pobytu

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Máte ho uvedený v občianskom preukaze a vždy môžete mať iba jeden trvalý pobyt. Má iba evidenčný charakter a nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi.

Trvalý pobyt môže byť zrušený z nasledujúcich dôvodov

 1. Automaticky.  Trvalý pobyt občana automaticky zanikne v týchto prípadoch:
 • ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • Váš trvalý pobyt automaticky zrušíme, ak sa prihlásite na trvalý pobyt v inej obci ( obec alebo mesto kde sa prihlásite na trvalý pobyt nás o tom bude informovať),
 • ak budova v ktorej máte trvalý pobyt zanikne,
 • ak ste boli prihlásený na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu alebo na základe nesprávne uvedených skutočností.

 

 1. Na žiadosť samotného občana. Ak požiadate o zrušenie trvalého pobytu, pretože chcete vycestovať do zahraničia s cieľom žiť v zahraničí. V takom prípade Váš trvalý pobyt na území Slovenskej republiky zaniká.

 

 1. O zrušenie trvalého pobytu iného občana (obvykle nájomníka) môžete požiadať:
 • ak ste vlastník alebo všetci spoluvlastníci alebo nájomca budovy alebo jej časti, alebo
 • ak ste oprávnený užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva a budovu prenajímate občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo.

 

Upozornenie: Návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

Ako požiadať o zrušenie trvalého pobytu?

Nachystajte si nižšie uvedené podklady a príďte si pobyt prihlásiť na obecný úrad. Odhlasovaní lístok Vám vytlačíme.

Aké doklady budem potrebovať?

Ako bolo uvedené vyššie o ukončenie pobytu môžete žiadať z rôznych dôvodov. A preto aj dokumenty ktoré budete potrebovať sa budú vždy trochu iné.

 1. Platný doklad totožnosti. Môžete použite jeden z nasledujúcich dokladov:
 • občiansky preukaz ( nie žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu) alebo
 • potvrdenie o občianskom preukaze ( ak nemáte občiansky preukaz )

 

 1. Ak žiadate o zrušenie trvalého pobytu nájomníka budete potrebovať:
 • dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva (obvykle dohodu o ukončení nájmu) alebo
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.

 

 1. Ak žiadate o zrušenie trvalého pobytu manžela budete potrebovať:
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené, alebo
 •  dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané, alebo
 • rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané.

Čo sa stane ak môj trvalý pobyt zanikne?

A Váš trvalý pobyt zanikne, napríklad na návrh majiteľa nehnuteľnosti, alebo ak zanikne samotná nehnuteľnosť, Vaším novým miestom trvalého pobytu sa stane obec, na ktorej území bol Váš predchádzajúci pobyt zrušený.

Obec to oznámi na úradnej tabuli.

Odhlásenie z prechodného pobytu

Prechodný pobyt občana môže zaniknúť troma rozličnými spôsobmi

 • automaticky prechodný pobyt zanikne automaticky, kde uplynie lehota jeho platnosti.
 • na vlastnú žiadosť zanikne Váš prechodný pobyt, ak to o to sami požiadate.
 • ak ste vlastník, spoluvlastník alebo máte vecné bremeno na užívanie nehnuteľnosť môžete požiadať o zrušenie prechodného pobytu osoby, ktorá má vo vašej nehnuteľnosti prechodný pobyt. 

Ako sa podať žiadosť o odhlásenie?

Osobne na obecnom úrade

Aké doklady budem potrebovať?

platný občiansky preukaz

Vystavenie potvrdenia o pobyte

Ako sa môžem požiadať o vystavenie potvrdenia?

Vyplnenú žiadosť nám doručte osobne na obecný úrad, poštou, emailom alebo cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk.

Aké doklady budem potrebovať?

Ak žiadosť podávate osobne budete potrebovať občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze ( ak nemáte občiansky preukaz ).

V prípadne že žiadate poštou alebo elektronicky, údaje z OP uveďte v žiadosti.

Kto môže žiadať o podvedenie pre dieťa bez OP?

 • rodič alebo
 • opatrovník, poručník alebo iná fyzická osoba ktorá majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti alebo
 • pestún alebo osoba ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti alebo
 • zariadenie v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy.

Poplatok

Poplatok za vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte je 5 EUR.

V prípade podania žiadosti o potvrdenie elektronicky je poplatok 2,50 EUR.

Doba vybavenia

Na počkanie.

Súpisné číslo

Súpisné číslo stavby slúži na evidenčné účely a prideľuje sa iba stavbám podľa zákona §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb

Keď postavíte novú stavbu, po kolaudácií si podáte žiadosť a obec Vám číslo pridelí. Takisto ak stavbu búrate, musíte požiadať o jeho zrušenie.

Ako požiadať?

Žiadosť spolu s potrebnými prílohami podajte osobne na obecnou úrade, poštou, alebo elektronicky.

Kto a kedy musí požiadať

 1. O určenie  súpisného čísla musí požiadať osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Obvykle ide o majiteľa stavby.
 1. O zrušenie súpisného čísla požiada majiteľ budovy, a to do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odstránení stavby.
 1. O zmenu súpisného čísla je obvykle možné požiadať, iba ak došlo k nejakej chybe pri prideľovaní čísel, a nedopatrením máte rovnaké číslo ako iná budova. V takom prípade nás kontaktujte.

Aké doklady budem potrebovať?

Budete potrebovať pravoplatné kolaudačné rozhodnutie k predmetnej stavbe.