Zmenšiť textZväčšiť text

Ostatné poplatky

Vodné a stočné

Schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Ceny platné od 1.5.2023.

VODNÉ  - 1,1337 €/m3
STOČNÉ - 1,0683 €/m3
STOČNÉ paušál - 36,32 €/osoba

Sadzobník cien za služby poskytované Obcou Bohdanovce

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Bohdanovce dňa 11.5.2023 uznesenie č. 52. Platné od 1.6.2023.

Predmet:

Poplatok

Poznámka

Hlásenie v rozhlase

3,- €

 

Tlač alebo kopírovanie A4 čiernobielo jednostranne/obojstranne

 

0,10 €

 

Tlač alebo kopírovanie A3 čiernobielo jednostranne/obojstranne

 

0,20 €

 

Prenájom sály KD – svadobná hostina, súkromná oslava

200,- €/akcia *

Vratná záloha 200,- € za inventár

+ energie podľa spotreby

Prenájom sály KD – kultúrne podujatie určené pre širokú verejnosť organizované nie obcou (koncert, divadelné vystúpenie a pod.)

 

200,- €/akcia

Vratná záloha 200,- € za inventár

+ energie podľa spotreby

Prenájom kuchyne KD vr. spotrebičov, gastronádob a chladiacej miestnosti

200,- €/akcia *

Vratná záloha 200,- € za inventár

+ energie podľa spotreby

Prenájom sály a kuchyne na účely organizácie karu

 

0,- €

+ energie podľa spotreby

Prenájom sály KD - za účelom predvádzacích, predajných a iných komerčných akcií

 

200,- €/deň

Vratná záloha 200,- € za inventár

+ energie podľa spotreby

Prenájom zasadačky OcÚ (bývala lekáreň)

30,- €/akcia

+energie podľa spotreby

Vypožičanie inventáru kuchyne – jedálenské riady (taniere, príbory poháre, šálky, misy, naberačky aťď.)

2,- €/osoba *

Poplatok za stratu/zničenie podľa pôvodnej obstarávacej ceny – bez zmeny


* občania s trvalým pobytom v obci Bohdanovce, ktorí majú uhradené všetky záväzky voči obci majú nárok na 50% zľavu z prenájmu. Zľava sa nevzťahuje na spotrebované energie.

Spoločenské organizácie obce Bohdanovce je možné oslobodiť od poplatku za prenájom priestorov až do výšky 100%.

 

Cenník služieb pohrebiska obce Bohdanovce

VZN č. 4/2011 a VZN č. 2/2018

 
Zriadenie hrobového miesta, hrobky, dvojhrobky alebo trojhrobky nad sebou - 10,00 €
Prenájom hrobového miesta, hrobky, dvojhrobky alebo trojhrobky nad sebou - 20,00 €/10 rokov
Zriadenie hrobového miesta dvojhrobky vedľa seba - 20,00 €
Prenájom hrobového miesta dvojhrobky vedľa seba - 40,00 €/10rokov
Zriadenie hrobového miesta pre uloženie urny 10,00 € 
Prenájom urnového hrobového miesta - 15,00 €/10rokov
Poplatok za zabezpečenie obradu v Dome smútku - 10,00 €