Zmenšiť textZväčšiť text

Vodovod a kanalizácia

Vyjadrenie k existenicí vodovodu a kanalizácie vystavuje obec na základe písomnej žiadosti. V žiadosti je potrebné uviesť identifikačné údaje žiadateľa, účel (napr. územné konanie, stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby, ... ) a záujmové územie.

Pred napojením na obecný vodovod alebo kanalizáciu je potrebné požiadať odborne spôsobilú osobu verejného vodovodu resp. kanalizácie o súhlas na napojenie sa. 

V prípade vodovodu je oprávnenou osobou spoločnosť AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo, Rudňany 433, 053 23 Rudňany

V prípade kanalizácie je oprávnenou osobou spoločnosť PROX T.E.C. Poprad s.r.o., Dlhé Hony 7, 058 01 Poprad

Vzor žiadosti nájdete tu:

Pre úspešné pripojenie na vodovod a kanalizáciu (aj elektrickú a plynovú sieť) je potrebné ohlásenie drobnej stavby - prípojky. 

Následne je možné vybudovať prípravu na samotné pripojenie - kanalizačnú resp. vodomernú šachtu, odkopať vodovodné resp. kanalizačné potrubie. 

V prípade, že verejná kanalizácia alebo vodovod prechádza cez komunikáciu, je potrebné požiadať o zvláštne užívanie miestnej komunikácie správcu komunikácie (obec, alebo Správu ciest), ktorý určí podmienky za akých je možné prekopať alebo podvŕtať komunikáciu. 

Keď je príprava hotová, obec zabezpečí montáž vodomernej súpravy vo vodmernej šachte a samotné pripojenie verejný vodovod resp. kanalizáciu. 

Poplatok za pripojenie:
nová prípojka, ktorá nebola zahrnutá do stavebného povolenia obce - 200€ (pripájanie navŕtavacím pásom na vodovod)
nová prípojka, ktorá bola zahrnutá do stavebného povolenia obce - 70€ (pripravená odbočka uzavretá existujúcim ventilom na pozemku)

 

Po osadení vodomera a pripojení na kanalizačnú sieť sa uzavrú
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

V prípade napojenia len na kanalizáciu (vlastná studňa) sa výška poplatku určuje paušálne podľa počtu osob žijúcich v domácnosti. Paušálny poplatok je vypočítavaný podľa smerných čísel spotreby vody v zmysle platnej legislatívy.

Fakturácia za vodné je dvakrát ročne (jar a jeseň) a stočné raz ročne. (jar)

Cena vodného a stočného je stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (URSO).

Aktuálne poplatky sú:
VODNÉ  - 1,1337 €/m3
STOČNÉ - 1,0683 €/m3
STOČNÉ paušál - 36,32 €/osoba