Zmenšiť textZväčšiť text

Matrika

Do matričného obvodu Bohdanovce patria tieto obce:
Bohdanovce, Blažice, Nižný Čaj, Rákoš, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj

Legislatíva Zákon č. 154/1994 Zb. o matrikách

Čo vybavíte na matričnom úrade a čo k tomu potrebujete:

V prípade že sa dieťa narodí doma v matričnom obvode Bohdanovce rodný list vystavuje matrika v Bohdanovciach.

V tomto prípade je rodič na ktorého sa vzťahuje oznamovacia povinnosť povinný najneskôr do do 3 pracovných dní od narodenia dieťaťa oznámiť matrike narodenie dieťaťa. Vyžaduje sa správa od lekára. 

Ak sa dieťa narodí v dopravnom prostriedku (napríklad v sanitke), zapíše narodenie matričný úrad, v ktorého obvode bolo narodené dieťa vyložené z dopravného prostriedku

Viac informácii nájdete tu: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_narodenie

 

Za zápisy matričných udalostí v cudzine je poplatok 10,00 € v hotovosti podľa položky 17 Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list (originál, v prípade potreby opatrený pečiatkou Apostille, resp. superlegalizovaný, preložený súdnym prekladateľom v SR, členské štáty EÚ – možnosť s viacjazyčným štandardným formulárom)
 • osvedčenie o štátnom občianstve SR resp. občiansky preukaz SR, cestovný pas
 • listina o udelení štátneho občianstva SR - u bývalých cudzincov
 • potvrdenie MV SR, Migračný úrad - pre osoby so štatútom azylanta
 • sobášny list rodičov dieťaťa
 • právoplatný rozsudok o rozvode, platný pre územie SR, ak je matka dieťaťa rozvedená
 • úmrtný list otca dieťaťa, ak je matka vdova + sobášny list rodičov
 • súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia
 • žiadosť o zápis priezviska ženského tvaru bez koncovky slovenského prechyľovania, resp. vyhlásenie o národnosti
 • žiadosť o zápis jedného alebo viac mien (u osôb narodených pred 1.7.1994 podľa cudzozemského rodného listu)
 • splnomocnenie - ak zápis vybavuje osoba splnomocnená
 • údaje žiadateľov musia súhlasiť vo všetkých predložených dokladoch

ustanovenie § 91 ods. 2 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

Žiadatelia predložia:

 • občianske preukazy obidvoch rodičov dieťaťa
 • rodné listy obidvoch rodičov dieťaťa
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak je matka rozvedená)
 • úmrtný list manžela (ak je matka vdova)
 • ak jeden z rodičov cudzinec povolenie na pobyt pre cudzinca, resp. cestovný pas
 • ak jeden z rodičov neovláda slovenský jazyk, je potrebná prítomnosť súdneho tlmočníka
 • bez poplatku

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • doklad môže prevziať iba oprávnená osoba, t. j. osoba, ktorej sa zápis týka, resp. blízki rodinní príbuzní (otec, matka, brat, sestra, deti, manžel, manželka, starí rodičia, opatrovníci - ak majú rozhodnutie súdu o zverení do opatery)
 • ak žiadateľ žiada matričný doklad rodinného príslušníka, je potrebné zdokladovať príbuzenský pomer
 • poplatok je 5,00 € v hotovosti

Žiadatelia predložia :

 • rodné listy (neukladá sa ako povinnosť)
 • rozvedení aj rozsudok o rozvode, vdovci - úmrtný list manžela/ky
 • platné občianske preukazy
 • ak je jeden zo snúbencov cudzinec, je povinný predložiť úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
  • rodný list
  • doklad o štátnom občianstve
  • doklad o pobyte (trvalé bydlisko)
  • potvrdenie o osobnom stave (slobodný/á, vdovec/a, rozvedený/á) nesmie byť starší ako 6 mesiacov
  • úmrtný list zomrelého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (Osvedčenie podľa č. 33 nariadenia ES č. 1347/ 2000 vo veci rozsudku v manželských veciach), ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo, rozvedený
  • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
  • ak je ustanovená povinnosť predložiť rozsudok o rozvode manželstva vydaný súdom cudzieho štátu, možno ho pokladať za verejnú listinu iba vtedy, ak je uznaný podľa osobitného zákona; tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov
  • všetky predložené doklady vyžadujú osvedčenie "Apostille" (ak s príslušným štátom nemá SR uzavretú "Zmluvu o právnej pomoci" alebo Dohovor...), alebo superlegalizáciu (osvedčenie Veľvyslanectvom SR v príslušnom štáte, ak štát nepristúpil k predmetnému Dohovoru.., alebo s viacjazyčným štandardným formulárom)
  • originál dokladu (nie fotokópiu) vydaný príslušným úradom cudzieho štátu preložený súdnym prekladateľom v SR
  • cudzinec predloží čestné vyhlásenie, spísané u notára, že ovláda slovenský jazyk slovom aj písmom, v opačnom prípade je potrebné na sobášny obrad zabezpečiť súdneho tlmočníka

Viac informácii nájdete tu: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_uzavretie-manzelstva-rozvod-m

Za zápisy matričných udalostí v cudzine je poplatok 10,00 € v hotovosti podľa položky 17 Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Žiadateľ/ka predloží:

 • sobášny list (originál, v prípade potreby opatrený pečiatkou Apostille, resp. superlegalizovaný, preložený súdnym prekladateľom v SR, členské štáty EÚ – možnosť s viacjazyčným štandardným formulárom)
 • občiansky preukaz, resp. cestovný pas
 • rodný list (ak bol stav pred uzavretím manželstva "slobodný", taktiež cudzieho občana, ak sa narodil v SR)
 • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva (ak bol stav pred uzavretím manželstva "rozvedený", príp. potvrdenie o späťvzatí priezviska)
 • úmrtný list manžela/ky (ak bol stav pred uzavretím manželstva "vdovec")
 • žiadosť o zápis (spoločného) priezviska manželky bez koncovky slovenského prechyľovania
 • splnomocnenie - ak zápis vybavuje osoba splnomocnená
 • údaje žiadateľov musia súhlasiť vo všetkých predložených dokladoch

Ustanovenie § 26 zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ/ka predloží:

 • sobášny list
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz

Viac informácii nájdete tu: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_rozvod1/

Príslušný je matričný úrad, pred ktorým bolo manželstvo uzavreté.
Ustanovenie § 30 ods. 4 Vyhl. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ/ka predloží:

 • právoplatný rozsudok súdu (ak je vydaný súdom členského štátu Európskej únie pred 1. 5. 2004 alebo vydaný krajinou mimo EÚ), je potrebné uznanie Krajským súdom v Bratislave
 • občiansky preukaz

príslušný je matričný úrad, pred ktorým bolo manželstvo uzavreté

ustanovenie § 7 ods. 2 zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov v spojitosti s ustanovením § 27 ods. 1, zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko

Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • sobášny list
 • rodný list, prípadne predchádzajúci sobášny list
 • k rodnému priezvisku je možné vrátiť sa len, ak bola pred rozvodom tohto manželstva nevesta slobodná, alebo sa aj po predchádzajúcom rozvode (rozvodoch) vrátila k predchádzajúcemu t .j. rodnému priezvisku

Žiadateľ/ka predloží:

 • právoplatné rozhodnutie
 • pôvodný rodný list
 • pôvodný sobášny list
 • občiansky preukaz

Za zápisy matričných udalostí v cudzine je poplatok 10,00 € v hotovosti podľa položky 17 Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ/ka predloží:

 • úmrtný list (originál, v prípade potreby opatrený pečiatkou Apostille, resp. superlegalizovaný, preložený súdnym prekladateľom v SR, členské štáty EÚ – možnosť s viacjazyčným štandardným formulárom )
 • rodný list, sobášny list nebohého
 • občiansky preukaz alebo cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR nebohého
 • občiansky preukaz žiadateľa

Určené meno na zápis do knihy narodení - v poradí druhé, resp. tretie) – ustanovenie § 2a) zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list a občiansky preukaz
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • poplatok je 5,00 € v hotovosti

Oprava mena, priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia.. – ustanovenie § 16 ods. 1 a 2 Vyhl. MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ/ka predloží:

 • chybný matričný doklad
 • matričné doklady, na základe ktorých sa oprava vykoná
 • občiansky preukaz

Ustanovenie § 26, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších zmien a doplnkov a § 16 ods. 1 a 2 Vyhl. MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz
 • rodný list

Nenašli ste čo ste hľadali? Viac informácii nájdete na stránke www.slovensko.sk, alebo nám zavolajte, radi poradíme.