Zmenšiť textZväčšiť text

Slobodný prístup k informáciam

Obec Bohdanovce je povinná podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožniť každej fyzickej alebo právnickej osobe prístup k informáciám, ktoré má k dispozícii bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Obec sprístupňuje informácie na základe žiadosti.

(1) Žiadosť o sprístupnenie informácie možno podať písomne, ústne, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. 

Kontaktné údaje nájdte v záložke Kontakty

(2) Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
(3) Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií, príslušný zamestnanec, ktorý žiadosť vybavuje, vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, obec žiadosť odloží bez vydania rozhodnutia.
(4) Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená obci.
(5) Na žiadosť povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.
(6) Ústna žiadosť (osobná alebo telefonická) sa podáva v podateľni alebo u zamestnanca Obecného úradu v Obci Bohdanovce, kde ju zamestnanec spíše na tlačive o prijatí ústnej žiadosti podľa prílohy č.1 smernice a ihneď ju zaeviduje v podateľni. Podateľňa odovzdá zaevidovanú žiadosť príslušnému zamestnancovi na vybavenie, ktorý založí ku každej žiadosti spis.
(7) Pri žiadosti prijatej elektronickou poštou sa postupuje podľa odsekov 5 a 6.
(8) Ak organizačný útvar obce alebo zamestnanec príjme písomné podanie, ktoré má povahu žiadosti a nie je príslušný na jej vybavenie, je povinný ju bezodkladne doručiť do podateľne. Podateľňa žiadosť zaeviduje, založí k nej spis a postúpi na vybavenie vecne príslušnému zamestnancovi obce.

Ostatné náležitosti sú popísané v Smernica o zverejňovaní a sprístupňovaní informácií