Zmenšiť textZväčšiť text

Odpady

Základný právny rámec, ktorý popisuje nakladanie s odpadmi v Bohdanovciach je VZN č. 5/2022

Poplatky za odpady pre rok 2024 sú popísané vo VZN č. 2/2023

Triedený zber komunálnych odpadov na území obce Bohdanovce financuje Organizácia zodpovednosti výrobcov 
NATUR – PACK, a.s. 

Viac informácii o triedení odpadu v našej obci sa dozviete tu: https://www.akotriedit.sk/triedeniec?obec=Bohdanovce

Obecná kompostáreň

Obec má zriadenú malú obecnú kompostáreň, ktorá slúži na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov a cintorínov (kód odpadu 20 02 01).

Odpad zo záhrad – konáre, tráva, lístie (aj orechové), opadané ovocie, piliny atď. môžete odovzdať na tejto kompostárni, kde sa bude postupne premieňať na kompost.

Momentálne sú dve možnosti ako tento odpad odovzdať:

  1. odpad doveziete priamo na kompostáreň sami. Pre vlastný odvoz odpadu vám bude kompostáreň k dispozícii primárne v stredu od 15:00 do 17:00. Iní deň a čas odovzdania odpadu je potrebné vopred dohodnúť s pracovníkom obecného úradu - 0907 051 215

alebo

  1. na obecnom úrade si vyzdvihnete špeciálne veľkoobjemové vrece tzv. bigbag, ktorý doma naplníte odpadom a necháte ho pred bránou vášho domu. Naši pracovníci v nasledujúcich dňoch naplnený big-bag vyzdvihnú a odnesú na kompostáreň.

Vzhľadom na to, že táto služba zaberá značné množstvo času pracovníkom obecného úradu, rozhodli sme sa túto službu spoplatniť. Od 1.6.2024 je poplatok za vyvezenie jedného bigbagu na obecnú kompostáreň spoplatnená sumou 2,-€/odvoz. Na obecnom úrade si môžete kúpiť žetón, ktorý treba pripnúť na prichystané vrece. 

Podmienky:

  • Na kompostáreň nepatria: odpad z kuchyne, psie exkrementy, hnoj, uhynuté zvieratá, nič živočíšneho pôvodu a nič čo nie je biologicky rozložiteľné.
  • Odpad je možné vyzdvihnúť pred bránou len z big-bagov s pripevneným žetónom. Iné vrecia sa nedajú opätovne použiť a sú len ďalším odpadom.
  • V žiadnom prípade nenoste odpad svojvoľne ku plotu kompostárne, je potrebné to potom prekladať
  • Ak máte veľké konáre, môžete si požičať obecný drvič konárov.
  • Pri vyzdvihnutí bigbagu je zároveň potrebné si zakúpiť žetón na odvoz. 
  • Vrece musí byť naplnené tak, aby bolo možné ho zodvihnúť a naložiť ručne
  • V prípade akýchkoľvek otázok vám je k dispozícii telefónna linka 055/6941218 a 0911 141 218

Otváracie časy a podmienky prevádzky budeme postupne prispôsobovať vašim požiadavkám a našim možnostiam.

Dokumenty: