Zmenšiť textZväčšiť text

Sociálne služby

V prípade odkázanosti na sociálne služby je potrebné, aby obec vydala rozhodnutie o tom, či občan je alebo nie je odkázaný na sociálnu službu - konkrétny druh sociálnej služby, resp. na konkrétny druh zariadenia sociálnych služieb.

Je potrebné vyplniť:
           Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Potrebné prílohy:

Poskytovateľa sociálnych služieb si môžete jednoducho vyhľadať na tejto stránke:

https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/sprievodca

Obec Bohdanovce je prevádzkovateľom pohrebiska. Činnosť odborne spôsobilej osoby vykonáva pohrebná služba Bc. Peter Mačanga - OMEGA
Kontakt: 0903 975 859

V prípade úmrtia je potrebné postupovať nasledovne:

1. Ak úmrtie nastalo doma, je potrebné privolať 112 resp. 155. Úmrtie potvrdzuje privolaný lekár, ktorý stanoví čas a príčinu smrti a vystaví List o prehliadke mŕtveho. V prípade úmrtia v zdravotníckom zariadení, úmrtie oznamuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
2. Pozostalí kontaktujú pohrebnú službu (podľa vlastného výberu), ktorá prevezme telo zosnulého. 
3. Následne je potrebné dohodnúť dátum a čas pohrebu s farnosťou (príp. obcou)
4. Na obecnom úrade je potrebné dohodnúť hrobové miesto, domu smútku, prenájom kultúrneho domu na kar. Poplatok za zriadenie hrobového miesta je 10€ a prenájom na desať rokov je 20€. Poplatok za obrad v Dome smútku je 10€. Kultúrny dom na účely organizácie karu je poskytovaný občanom Bohdanoviec bez poplatku.
5. Úmrtný list sa vybavuje na matrike v mieste, kde k nemu došlo. Budete k tomu potrebovať List o prehliadke mŕtveho, váš občiansky preukaz a občiansky preukaz zosnulého. Túto službu poskytuje aj väčšina pohrebníctiev.

Viac informácii sa dozviete tu: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_umrtie2