Zmenšiť textZväčšiť text

Správne poplatky

Obec Bohdanovce

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou

výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časť                                                                                                                                  Položka

 

I.        Všeobecná správa                                                                                               1,2,3,6,8,9,15    

II.       Vnútorná správa                                                                                                 16,17, 18

III.      Pôdohospodárstvo                                                                                              38

V.       Stavebná správa                                                                                                 59   až   62a

VI.      Doprava                                                                                                             79 až 80a,82  až 85

VIII.   Finančná správa a obchodná činnosť                                                                 140,142 až 144

X.       Životné prostredie                                                                                              160,161, 162

 

Poznámka: Podľa § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

 

I. ČASŤ -   VŠEOBECNÁ SPRÁVA

 

Položka 1

 

Návrh  na  obnovu  konania   alebo   podnet   na  preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

 1. fyzická osoba .........................................................................................................      16,50 eura

 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na  podnikanie ..........................    165,50 eura

 

Poznámky

            Poplatok  zaplatený  podľa  tejto  položky  sa  vráti, ak sa obnova konania    povolí  alebo  ak  sa  podnetu  na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho   konania vyhovelo v plnom rozsahu.

 

 

Položka 2

 

 1. Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú  aj začatú stranu ............................    2 eurá

 

b)    Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia  matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí ................................................................................................................................ 5 eur

 

c)    Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

v slovenskom  jazyku ..........................................................................................................     2 eurá

       v cudzom jazyku ...................................................................................................................   3 eurá

 

d)    Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ..................................................   9,50 eura

 

Oslobodenie

            Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena i) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.

Poznámky

 1. Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
 2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

 

Položka 3

1. Osvedčenie

 a) podpisu na listine  alebo  na  jej  rovnopise,  za  každý podpis ...........................................       2 eurá

 b) odtlačku úradnej pečiatky  a úradného  podpisu,

     za  každý  odtlačok a za každý podpis .......................................................................................   5 eur

 c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných

      verejných listín (apostilla)  ......................................................................................................  10 eur

2. Overenie  správnosti  údajov  v  žiadosti  o  výpis  z  registra   trestov

    a v žiadosti  o odpis  registra  trestov  ....................................................................................     2 eurá

 

 Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je  oslobodené osvedčenie  podpisu  na  listinách  potrebných  na  vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch  národného  boja za oslobodenie.

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

 

Splnomocnenie

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100  %,   ak  úkon  vyžaduje  zvýšenú  náročnosť,   urýchlené vybavenie   alebo   vykonanie   tohto   úkonu   mimo  úradnej miestnosti.

 

Poznámka

Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

(pozn. autora: ide o zákonné znenie no zákon č. 311/1992 Zb.  bol zrušený a nahradený zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 

Položka 6

a) Vydanie   preukazu   (osvedčenia),   ak   nejde   o  úkon

    spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ....................................................................  4,50 eura

b) Vydanie preukazu (osvedčenia)  ako  náhrady  za  zničený,

    stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o

    úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka .........................................................   16,50 eura

c) Predĺženie platnosti  preukazu  (osvedčenia), ak  nejde o

    úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ........................................................     6,50 eura

d) Vydanie preukazu (osvedčenia)  ako náhrady  za  stratený,

    zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v

    priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch ...................................................................         33 eur

 

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky  je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.
 2. Od   poplatku   podľa   písmena   a),   b)   a   d)   tejto    položky    sú oslobodené   osoby,   ktorým   sa   vydáva   preukaz    (osvedčenie) ako   náhrada   pri   zmene   nezavinenej   občanom,   alebo   ak   bola v     preukaze    (osvedčení)     zistená    chyba     zapríčinená výrobcom   preukazu   (osvedčenia)    alebo   chyba    zapríčinená orgánom,   ktorý   preukaz   (osvedčenie)   vydal.

 

Položka 8

 

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o  pobyte  osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) ....................................................................  5 eur

 

Oslobodenie

            Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú   oslobodené    pošty   (inkasné   strediská),  zariadenia sociálnych  služieb,  právnické  osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú   sociálnu  prevenciu  alebo  poskytujú   sociálne poradenstvo  alebo  sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným  zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.

 

Položka 9

Miestne  zisťovanie,  ak  je   nariadené   podľa   osobitných

predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania ..........................................................   16,50 eura

 

Poznámky

 1. Poplatok  podľa  tejto položky sa nevyberie pri  miestnom  zisťovaní  vo  všeobecnom  záujme,  napr.  pri  živelných   pohromách a nehodách  alebo  pri miestnom zisťovaní podľa zákona  Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe    daní  a   poplatkov a o zmenách  v  sústave územných     finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
 2. Poplatok  podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne  zisťovanie   vykonáva   na   účely   vydania  rozhodnutia     spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
 3. Za  miestne  zisťovanie  z  podnetu  účastníka konania sa  považuje  aj  zisťovanie,  ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho  orgánu  vybavujúceho  podanie     účastníka konania.

(pozn. autora: ide o zákonné znenie no  zákon č.511/1992 Zb.  bol zrušený a nahradený zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

 

Položka 15

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

1. fyzická  osoba ..................................................................................................................      9,50 eura

 2. právnická osoba ..............................................................................................................   165,50 eura

 

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto  položky sú oslobodené zariadenia sociálnych   služieb, právnické osoby  a   fyzické  osoby, ktoré vykonávajú   sociálnu  prevenciu  alebo  poskytujú   sociálne poradenstvo  alebo  sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným  zákonom  a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská,  hvezdárne,  planetáriá, knižnice, múzeá,  galérie a štátne divadlá.

 

II.ČASŤ -  VNÚTORNÁ SPRÁVA

 

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ......................................................................  2 eurá

 

Položka 17

Žiadosť   o   zápis   matričnej   udalosti,   ktorá   nastala   v

cudzine   do   osobitnej   matriky    ........................................................................................... 10   eur

 

Položka 18

 

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom

    medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky......................................................................   20 eur

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom

    medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky........................................................................  20 eur

c) Povolenie    uzavrieť manželstvo mimo určenej doby............................................................   20 eur

d) Povolenie    uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti.........................................  70 eur

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 

    medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo

    medzi cudzincami ..................................................................................................................... 35 eur

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a        

    cudzincom    .............................................................................................................................  70 eur

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami ...............................................................................  200 eur

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území

    Slovenskej republiky trvalý pobyt .........................................................................................   200 eur

                                                               

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa  tejto  položky  sú  oslobodené  osoby,    ktorých  život  je  priamo  ohrozený,  a   držitelia  preukazu  občana     s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Od poplatku podľa písm. a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
 2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
 3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
 4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
 5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

 

III. ČASŤ – PÔDOHOSPODÁRSTVO

 

Položka 38

 

Vydanie rybárskeho lístka

     a) týždenný .........................................................................................................................   1,50 eura

     b) mesačný ..........................................................................................................................   3 eurá

     c) ročný  ...............................................................................................................................  7 eur

     d) trojročný ........................................................................................................................  17 eur

 

Oslobodenie

 1. Od  poplatku  podľa  tejto  položky  sú  oslobodení žiaci a študenti  stredných  a  vysokých  škôl  študijných  odborov s výučbou rybárstva,  zamestnanci štátnej správy  s ústredným riadením  rybárstva, ktorí  majú v  pracovnej zmluve  aktívne vykonávanie   rybárstva,   odborní   zamestnanci   na   úseku rybárstva, ak majú vykonávanie  rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,  zamestnanci Slovenského  rybárskeho zväzu,  rybárski hospodári a  ich zástupcovia a osoby  ustanovené ako rybárska stráž  po  predložení  potvrdenia  o  výkone pracovnej náplne alebo povolania.
 2. Od  poplatku  podľa  tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí  prídu  do  Slovenskej  republiky  na pozvanie alebo so súhlasom  prezidenta  Slovenskej  republiky,  Národnej   rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

              

V. ČASŤ - STAVEBNÁ SPRÁVA

 

Položka 59

 1. Návrh  na  vydanie  rozhodnutia  o  umiestnení  stavby  alebo rozhodnutia  o  využití  územia,  alebo  rozhodnutia  o zmene územného rozhodnutia

1. pre fyzickú osobu ...................................................................................................       40 eur

2. pre právnickú osobu ..............................................................................................      100 eur

 1. Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby   ..............................       20 eur

 

 Oslobodenie

            Od  poplatku  podľa  tejto  položky  sú  oslobodení poskytovatelia   sociálnych služieb, ktorí  neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

 

Poznámky

 1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
 2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

 

Položka 60

 

Žiadosť o stavebné povolenie alebo   na   zmeny   dokončených stavieb   (nadstavba,   prístavba)   a   na   zmeny   stavieb   pred dokončením   (za   každú   samostatnú   stavbu)

 1. na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu ..............................................................................            50 eur

2. na stavbu bytového domu ................................................................................          200 eur

 1. na  stavby  na individuálnu  rekreáciu, napríklad   chaty, rekreačné   domy alebo   na   zmeny   dokončených   stavieb (nadstavba, prístavba)   a na zmeny   týchto   stavieb   pred dokončením

1.   ak   zastavaná   plocha   nepresahuje   25   m2  .............................................           25   eur

2.   ak   zastavaná   plocha   presahuje   25   m2    ...............................................           50   eur

c)   na   stavebné   úpravy   dokončených   stavieb   vyžadujúce stavebné   povolenie

1.   rodinných   domov   a   stavieb   na   individuálnu   rekreáciu .....................            35   eur

2.   bytových   domov        .................................................................................            100   eur

d) na   stavby,   ktoré   sú   súčasťou   alebo   príslušenstvom rodinných   domov  

    alebo   stavieb    na   individuálnu   rekreáciu

1.   garáže   s   jedným   alebo   dvoma   miestami .......................................................    30   eur

2.   na   prípojky   na   existujúcu   verejnú   rozvodnú   sieť  ......................................    30   eur

3.  na   vodné   stavby,   napríklad   studne,   vsaky   nad   5   m2,

     malé   čistiarne   odpadových   vôd,   jazierka ........ ...........................................         30   eur

4.   na   spevnené   plochy   a   parkoviská  ...................................................................   30   eur

5.  na   stavby   s   doplnkovou   funkciou   k   týmto   stavbám, napríklad  

     letné   kuchyne,   bazény,   sklady        ................................................................       30   eur

e)     na   stavby,   ktoré   sú   súčasťou   alebo   príslušenstvom

        k   bytovým   domom   a   ostatným       budovám

1.   garáže   s   jedným   alebo   dvoma   miestami  .....................................................     50   eur

2.   na   prípojky   na   existujúcu   verejnú   rozvodnú   sieť    ..................................      50   eur

3.   na   vodné   stavby,   napríklad   studne,   vsaky   nad   5   m2,

   malé   čistiarne  odpadových   vôd,   jazierka    ..........................................................  50   eur

4.   na   spevnené   plochy   a   parkoviská       ..............................................................   50   eur

5.   na   stavby   s   doplnkovou   funkciou,   napríklad   prístrešky, sklady..................... 50   eur

f)   na   zmeny   dokončených   stavieb   a   na   zmeny   týchto   stavieb  pred   dokončením             podľa písmen   d)   a   e)        .........................................................................................   20   eur

g)    na   ostatné   neuvedené   stavby   a   na   zmeny   týchto   dokončených stavieb   a   na   zmeny   

       stavieb   pred   dokončením   pri predpokladanom   rozpočtovom   náklade  

do   50   000   eur   vrátane  ..........................................................................................  100   eur

nad   50   000   eur   do   100   000   eur   vrátane   ......................................................  200   eur

nad   100   000   eur   do   500   000   eur   vrátane    .................................................... 400   eur

nad   500   000   eur   do   1   000   000   eur   vrátane .................................................. 600   eur

nad   1   000   000   eur   do   10   000   000   eur   vrátane   ........................................  800   eur

nad   10   000   000   eur     ....................................................................................... 1   000   eur

h)   na   stavby   dočasných   objektov   zariadení   staveniska,   ak   sa vydáva      

      samostatné   stavebné   povolenie   na   stavby ................................................................ 50   eur

 i)    na   reklamnú   stavbu,   na   ktorej   najväčšia   informačná plocha   má  

       veľkosť   od   3   m2  do   20   m2      .............................................................................. 60   eur

j)  na   reklamnú   stavbu,   na   ktorej   najväčšia   informačná plocha   je    

     väčšia ako   20   m2    ......................................................................................................150   eur

 

Oslobodenie

 1. Od  poplatku  za  vydanie  stavebného povolenia  na zmeny  dokončených stavieb  na  bývanie  sú oslobodení držitelia preukazu  fyzickej osoby  s  ťažkým   zdravotným  postihnutím alebo  preukazu   fyzickej osoby  s  ťažkým   zdravotným  postihnutím  so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu  platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť a.s.

 

 Poznámky

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok  [písmená   a)   a   b)].
 2. Hotelové    a    iné   ubytovacie    zariadenia   sa    posudzujú   ako nebytová   výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne    stavebné   úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa  ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Položka 60a

 

 1. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 1. pre právnickú osobu ...............................................................................................        100   eur
 2. fyzickú    osobu      ...............................................................................................            30   eur
 1. Žiadosť   o   zmenu   doby   trvania

1.   reklamnej   stavby,   na   ktorej   najväčšia   informačná plocha   má   veľkosť 

      od   3 m2   do   20   m2   ......................................................................................            60   eur

2.   reklamnej   stavby,   na   ktorej   najväčšia   informačná plocha   je   väčšia  

      ako   20   m2       ..................................................................................................          150   eur

 1. Ohlásenie   jednoduchej   stavby   pre

   1.   právnickú   osobu  ...........................................................................................               50   eur

   2.   fyzickú   osobu    ...............................................................................................             20   eur

 1. Ohlásenie   reklamnej   stavby,   na   ktorej   najväčšia  informačná   plocha   je  

                menšia   ako  3   m2      ..................................................................................................       30   eur

 1. Ohlásenie   drobnej   stavby,   stavebných   úprav   a udržiavacích prác   pre

1.   právnickú   osobu      .........................................................................................             30   eur

2.   fyzickú   osobu     .............................................................................................              10   eur

 1. Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny

a doplnenia   telekomunikačného zariadenia ...................................................................    80   eur

 1. Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná

dokumentácia stavby .................................................................................                          10   eur

 1. Žiadosť   o   uložení   opatrenia   na   susednom   pozemku   alebo stavbe  ...............          30   eur
 2. Žiadosť   o   predĺženie   termínu   dokončenia   stavby   ............................................         10   eur

 

 

 

Oslobodenie

 1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Od   poplatku   podľa   písmena   d)   tejto   položky   je   oslobodené   označenie     prevádzky   vyplývajúce   zo   zákona   o   živnostenskom   podnikaní.

 

Položka 61

 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri  1976  bez stavebného povolenia  alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie

zmeny stavby ..............................................................................................      trojnásobok sadzby

                                                                                                                           určenej v položke 60

 

Položka 62

 

 1. Žiadosť o povolenie

1. na  zmenu  užívania  stavby,  ak  nie  je  spojené  so  stavebným  konaním,

    podľa       položky       60    .....................................................................................................   30 eur

2. na odstránenie stavby, (poplatok   sa   vyberá   za  každý objekt) pre

právnickú osobu ..............................................................................................................       50 eur

fyzickú osobu ..................................................................................................................        20 eur

 3.  terénnych   úprav   pre

právnickú   osobu  ............................................................................................................... 100   eur

fyzickú   osobu     ...............................................................................................................    20   eur

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ….................................................................................  100  eur

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia …...............................................................  20  eur

 

Oslobodenie

 1. Oslobodenie od poplatku tu  platí obdobne ako pri položke   59.
 2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

 

Položka  62a

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a)   na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

 1.   rodinný   dom   ................................................................................................                35   eur

 2.   bytový   dom  ..................................................................................................              120   eur

b)  na    stavby    na   individuálnu    rekreáciu,   napríklad    chaty,  rekreačné    domy    

alebo     na    zmeny     dokončených    stavieb  (nadstavba,    prístavba)

 1.   ak   zastavaná   plocha   nepresahuje   25   m2   .....................................................         25   eur

 2.   ak   zastavaná   plocha   presahuje   25   m2 ...........................................................         50   eur

c)   na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

 1.   rodinných   domov   a   stavieb   na   individuálnu   rekreáciu    ............................         25   eur

 2.   bytových   domov   .................................................................................................         50   eur

d)   na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov

      alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 1.   garáže   s   jedným   alebo   dvoma   miestami   .....................................................         20   eur

 2.   na   prípojky   na   existujúcu   verejnú   rozvodnú   sieť   .....................................         20   eur

 3.   na    vodné    stavby,   napríklad    studne,   vsaky    nad   5   m2, malé   čistiarne  

       odpadových   vôd,   jazierka   .................................................................................         20   eur

 4.   na   spevnené   plochy   a   parkoviská   .................................................................          20   eur

 5.   na     stavby    s    doplnkovou    funkciou    k   týmto   stavbám,

       napríklad   letné   kuchyne,    bazény,   sklady  ......................................................         20   eur

e)   na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 1.  garáže   s   jedným   alebo   dvoma   miestami   ......................................................         30   eur

 2.  na   prípojky   na   existujúcu   verejnú   rozvodnú   sieť ........................................         30   eur

 3.  na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,

      malé   čistiarne   odpadových     vôd,   jazierka  .....................................................          30   eur

 4.  na   spevnené   plochy   a   parkoviská ....................................................................         30   eur

 5.  na stavby s doplnkovou   funkciou,   napríklad prístrešky, sklady  ........................          30   eur

f)   na   zmeny   dokončených   stavieb   podľa   písmen   d)   a   e)  .................................         20   eur

g)  na   ostatné   neuvedené   stavby   a   na   zmeny   týchto   dokončených stavieb   pri  

predpokladanom   rozpočtovom  náklade

do   50   000   eur   vrátane   ..........................................................................................         60   eur

nad   50   000   eur   do   100   000   eur   vrátane   .......................................................       120   eur

nad   100   000   eur   do   500   000   eur   vrátane .......................................................       250   eur

nad   500   000   eur   do   1   000   000   eur   vrátane...................................................       400   eur

nad   1   000   000   eur   do   10   000   000   eur   vrátane  ..........................................       530   eur

nad   10   000   000   eur   ..............................................................................................       660   eur

h)  na   reklamné   stavby,   na   ktorých   najväčšia   informačná plocha   je

       väčšia   ako   20m2  .....................................................................................................     50   eur

 

Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

Poznámky

 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok  [písmená   a)   a   b)].
 2. Hotelové   a    iné   ubytovacie    zariadenia   sa    posudzujú   ako  nebytová    výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby..
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne   stavebné    úrady,   vojenské a iné stavebné úrady podľa  ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

VI. ČASŤ -  DOPRAVA

 

Položka 79

 

a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi

    ...  

    3. na mestskú autobusovú  dopravu, za každých aj začatých

       päť rokov na jednu autobusovú linku v obci........................................................................    25 eur

    4. na mestskú autobusovú  dopravu, za každých aj začatých

       päť  rokov   na  viac  autobusových   liniek  v obci ............................................................   180 eur

 

b) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a) ............................... 50 % podľa príslušnej

                                                                                                                                   sadzby

d) Schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmeny...............................................................  15 eur

 

Splnomocnenie

            1. Správny  orgán môže upustiť od  vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú  z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.

            2. Správny  orgán  môže na  základe vzájomnosti  od vybratia poplatku   upustiť   alebo    sadzbu   poplatku   znížiť. V odôvodnených  prípadoch,   predovšetkým  z hľadiska     zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.

            3. Za  dodatočne vydávanú licenciu  (povolenie) môže správny   orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.

            4. Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena r) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.

            5. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.

 

Položka 80

 

Vydanie   povolenia   na   zvláštne   užívanie   diaľnic,   ciest   a

 miestnych   komunikácií   pri   nadrozmernej   doprave   alebo

 nadmernej   doprave

   a)   za   každú   jednotlivú   dopravu

       1.   nadrozmerná   doprava   pri   prekročení   najväčšej

             povolenej   šírky,   najväčšej   povolenej   výšky   alebo

             najväčšej   povolenej   dĺžky   vrátane   nákladu                 ............................................. 60   eur

       2.   nadmerná   doprava

             2a.   pri   prekročení   najväčšej   povolenej   celkovej

                     hmotnosti,   ak   hmotnosť   vrátane   nákladu   (vyjadrené

                     v   tonách)   je

                     do   40   vrátane   .................................................................................................... 150   eur

                     nad   40   do   60   vrátane   ...................................................................................  250   eur

                     nad   60   do   120   vrátane   .................................................................................  350   eur

                     nad   120   ............................................................................................................... 700   eur

          2b.      pri   prekročení   najväčšej   povolenej   hmotnosti

                     pripadajúcej   na   nápravu   (nápravové   zaťaženie)   bez

                     rozdielu,   o   akú   nápravu   ide,   ak   zaťaženie   nápravy

                     (vyjadrené   v   %)   je

                     do   10   vrátane    ................................................................................................... 100   eur

                     nad   10   do   11,50   vrátane  ................................................................................ 150   eur

                     nad   11,50   do   12,50   vrátane  .........................................................................   200   eur

                     nad   12,50  ............................................................................................................  500  eur

   b)   za   nadmernú   dopravu,   ak   najväčšia   povolená   celková

          hmotnosť   motorového   vozidla   alebo   jazdnej   súpravy

          neprekročí   60   t,   alebo   nadrozmernú   dopravu   viacnásobne

          opakovanú   po   jednej   alebo   viacerých   trasách   na   dobu

          najviac   šesť   mesiacov   sa   poplatok   vypočítaný   podľa

          písmena   a)   zvýši   na   päťnásobok

   c)   za   nadmernú   dopravu,   ak   najväčšia   povolená   celková

         hmotnosť   motorového   vozidla   alebo   jazdnej   súpravy

         prekročí   60   t,   alebo   nadrozmernú   dopravu   viacnásobne

         opakovanú   po   jednej   alebo   viacerých   trasách   na   dobu

         najviac   troch   mesiacov   sa   poplatok   vypočítaný   podľa

         písmena   a)   zvýši   na   dva   a   pol   násobok

   d)   za   dopravu   nadmerného   alebo   nadrozmerného   stavebného

         mechanizmu   po   vlastnej   osi   alebo   na   podvozku

         1.   za   každú   jednotlivú   trasu,   ak   najväčšia   povolená

               celková   hmotnosť   stavebného   mechanizmu   vrátane

               podvozku   a   ťahača

               1a.   neprekročí   60   t   alebo   šírku   3,1   m,   alebo   výšku

                      4,5   m   a   nie   sú   prekročené   najväčšie   povolené

                      hmotnosti   pripadajúce   na   nápravu  ................................................................. 100   eur

               1b.   prekročí   60   t   alebo   šírku   3,1   m,   alebo   výšku

                       4,5   m   alebo   sú   prekročené   najväčšie   povolené

                       hmotnosti   pripadajúce   na   nápravu  ................................................................ 200   eur

       2.   za   dopravu   viacnásobne   opakovanú   po   jednej   alebo

             viacerých   trasách   na   dobu   najviac   troch   mesiacov

            2a.   pri   splnení   podmienok   podľa   bodu   1a. ........................................................  500   eur

            2b.   pri   splnení   podmienok   podľa   bodu   1b.  ................................................... 1   000   eur

       3.   za   dopravu   viacnásobne   opakovanú   po   jednej   alebo

            viacerých   trasách   na   dobu   najviac   šiestich   mesiacov

            3a.   pri   splnení   podmienok   podľa   bodu   1a. .................................................... 1   000   eur

            3b.   pri   splnení   podmienok   podľa   bodu   1b.  ................................................... 2   000   eur

 

Splnomocnenie

             

   1.   Správny   orgán   zníži   poplatok   alebo   upustí   od   jeho

        vybratia   na   základe   vzájomnosti.

   2.   Poplatok   vyberaný   dodatočne   rozhodnutím   cestného

         správneho   orgánu   za   nadrozmernú   dopravu   sa   zvýši   na

         trojnásobok,   ak   sa   už   táto   doprava   čiastočne   alebo   celkom

         vykonala   bez   predchádzajúceho   povolenia   cestného

         správneho   orgánu.

   3.   Pri   určení   poplatku   vyberaného   dodatočne   rozhodnutím

         cestného   správneho   orgánu   za   nadmernú   dopravu,   ak   sa   už

         táto   doprava   čiastočne   alebo   celkom   vykonala   bez

         predchádzajúceho   povolenia   cestného   správneho   orgánu,   sa

         čiastkové   sadzby   podľa   písmena   a)   bodov   2a.   a   2b.

         posudzujú   jednotlivo   podľa   toho,   o   aké   percentuálne

         preťaženie   najväčšej   povolenej   celkovej   hmotnosti   vrátane

        nákladu   alebo   nápravového   zaťaženia   ide

       3a.   pri   prekročení   najväčšej   povolenej   celkovej   hmotnosti

              vrátane   nákladu,   ak   preťaženie   (vyjadrené   v   %)   je

              do   10%    vrátane                                               päťnásobok

                                                                                           sadzby

                                                                                           určenej

                                                                                           podľa

                                                                                          písmena   a)

                                                                                          bodu   2a.

          nad   10%                                                               desaťnásobok

                                                                                         sadzby

                                                                                         určenej

                                                                                          podľa

                                                                                         písmena   a)

                                                                                        bodu   2a.

      3b.   pri   prekročení   prípustnej   hmotnosti   na   nápravu   bez

             rozdielu,   o   akú   nápravu   ide,ak   preťaženie   (vyjadrené

             v   %)   je

            do   10%    vrátane                                               päťnásobok

                                                                                         sadzby

                                                                                         určenej

                                                                                         podľa

                                                                                         písmena   a)

                                                                                        bodu   2b.

          nad   10%                                                             desaťnásobok

                                                                                       sadzby

                                                                                       určenej

                                                                                      podľa

                                                                                      písmena   a)

                                                                                      bodu   2b.

             

          Výsledný   poplatok   pri   dodržaní   bodov   6   a   8   časti

          Poznámky   sa   určí   ako   súčet   čiastkových   sadzieb

          bodov   3a.   a   3b.

             

   4.   Správny   orgán   môže   pri   nadmerných   dopravách   alebo

      nadrozmerných   dopravách   organizovaných   tuzemskou   alebo

      zahraničnou   inštitúciou   na   účel   humanitnej   pomoci   alebo

      poskytnutia   daru   štátu   upustiť   od   vybratia   poplatku.

             

 

                              Poznámky

             

  1.   Poplatok   podľa   tejto   položky   na   hraničných   priechodoch vonkajších   hraníc   Európskej     únie   vyberá   správca priľahlého   úseku   cesty   vedúcej   k   hraničnému   priechodu. Poplatok   podľa   tejto   položky   vyberaný   dodatočne rozhodnutím   cestného   správneho   orgánu   vyberá   cestný správny   orgán.

 2.   Poplatníkom   podľa   tejto   položky   je   dopravca   vykonávajúci dopravu   vozidlom   alebo   jazdnou   súpravou,   ktoré   prekračujú najväčšie   povolené   rozmery   alebo   najväčšie   povolené  hmotnosti   alebo   iný   subjekt.

 3.   Za   základ   výpočtu   poplatku   za   nadrozmernosť   sa   berie najväčší   rozmer   vozidla   alebo   jazdnej   súpravy,   ktorý prekračuje   prípustnú   mieru   v   šírke   alebo   vo   výške   alebo v   dĺžke.

4.   Do   základu   dĺžky   súpravy   a   celkovej   hmotnosti   súpravy   sa započítavajú   aj   motorové   vozidlá   určené   na   tlačenie súpravy   alebo   aj   ostatné   pomocné   motorové   vozidlá zapojené   v   súprave,   ktoré   sú   do   súpravy   zapojené   hoci len   na   prekonanie   krátkych   obtiažnych   úsekov   trasy.

 5.   Pri   doprave,   pri   ktorej   sú   prekročené   dva   alebo   všetky tri   prípustné   celkové   rozmery   [písmeno   a)   bod   1],   sa  celková   výška   poplatku   určí   ako   dvojnásobok   sadzby  uvedenej   v   písmene   a)   bode   1.

6.   Prekročenie   najväčšej   povolenej   hmotnosti   sa   posudzuje ako   u   jazdnej   súpravy,   tak   aj   u   jednotlivého   vozidla   v súprave,   s   výnimkou   návesovej   súpravy.   Poplatok   sa   určí  z   tých   hmotností,   z   ktorých   je   vyššia   sadzba.   Za prekročenie   najväčšej   povolenej   celkovej   hmotnosti   do 3,0%    sa   poplatok   nevyberá.

7.   Pri   nadmernej   doprave   sa   hmotnosť   jazdnej   súpravy   určí      ako   hmotnosť   celej   súpravy   sčítaním   hmotností jednotlivých   motorových   vozidiel   a   prípojných   vozidiel.

 8.   Pri   určení   poplatku   za   prekročenie   najväčšej   povolenej hmotnosti   pripadajúcej   na   nápravu   sa   každá   náprava posudzuje   samostatne   so   zohľadnením   dvojnáprav   a  trojnáprav   a   poplatok   sa   určí   len   za   najviac   prekročenú  nápravu,   dvojnápravu   alebo   trojnápravu.   Za   prekročenie prípustného   zaťaženia   nápravy   do   3,0%    sa   poplatok nevyberá.

 9.   Pri   špeciálnych   prívesoch   a   návesoch,   ktoré   majú   viac   ako  tri   nápravy,   sa   každá   náprava   posudzuje   ako   jednoduchá  náprava   s   prípustným   zaťažením   9,5   tony.   Dvojnápravy   a trojnápravy   sa   v   tomto   prípade   nezohľadňujú.

 10.   Pri   doprave,   pri   ktorej   je   súčasne   prekročená   najväčšia povolená   celková   hmotnosť   a   najväčšie   povolené   nápravové zaťaženie,   sa   poplatok   určí   ako   súčet   čiastkových   sadzieb podľa   písmena   a)   bodov   2a.   a   2b.

 11.   Ak   ide   o   dopravu,   pri   ktorej   sú   prekročené   najväčšie  povolené   rozmery   aj   najväčšia   povolená   hmotnosť,   poplatok sa   určí   ako   súčet   sadzieb   podľa   písmena   a)   bodov   1   a   2.

 12.   Poplatky   podľa   písmena   d)   sa   použijú,   ak   dopravcom   je  vlastník   alebo   užívateľ   stavebného   mechanizmu   alebo  právnická   osoba,   fyzická   osoba   oprávnená   na   podnikanie   v   doprave   a   ide   o   dopravu   mechanizmu   na   stavbu   alebo   zo  stavby   do   miesta   jeho   parkovania.

 13.   Ak   sa   už   čiastočne   alebo   celkom   vykonala   doprava   podľa písmena   b)   alebo   c)   a   meraním   celkovej   hmotnosti, hmotnosti   pripadajúcej   na   nápravu   a   rozmerov   sa   zistí,   že boli   porušené   podmienky   povolenia   na   zvláštne   užívanie,  takáto   doprava   sa   posudzuje   ako   doprava   bez   povolenia   na  zvláštne   užívanie.

 14.   Ak   sa   už   čiastočne   alebo   celkom   vykonala   doprava   podľa písmena   d)   bez   povolenia   na   zvláštne   užívanie,   dodatočne  rozhodnutím   cestného   správneho   orgánu   podľa   Splnomocnenia bodu   3   sa   posudzuje   suma   z   čiastkových   sadzieb   uvedených  v   písmene   a).

 

Položka 80a

 

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia

podľa položky 80

1. do 24 hodín od doručenia žiadosti ............................................................................................  75 eur

2. do 48 hodín od doručenia žiadosti ............................................................................................  55 eur

 

Poznámka

            Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.

Položka 82

 

Povolenie na zvláštne užívanie 25af)

....

c) miestnych komunikácií ............................................................................................................. 80 eur

 

Splnomocnenie

            Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

 

 

Položka 83

 

......

e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych

komunikácií ................................................................................................................................     70 eur

f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy

a miestnych komunikácií ...........................................................................................................     40 eur

 

 

Položka 84

 

a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na

cestu I., II. a  III. triedy ..................................................................................................................  75 eur

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ..............................    40 eur

 

Splnomocnenie

Správny  orgán  môže  v  odôvodnených  prípadoch poplatok podľa   tejto   položky   znížiť,   prípadne   ho   odpustiť. V závislosti  od dopravného  významu dotknutej  štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

 

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto  položky sa nevyberie pri zaisťovaní  bezpečnosti   cestnej  premávky   alebo,  ak  technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
 2. Poplatok podľa tejto položky  sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

 

 

Položka 85 

 

 1. Povolenie  výnimky zo zákazu  činnosti v ochrannom  pásme

     pozemnej komunikácie ..........................................................................................................  115 eur

b) Povolenie   výnimky   zo   zákazu   činnosti   v   ochrannom   pásme

    pozemnej   komunikácie   na    umiestnenie

 1.   reklamnej   stavby,   na   ktorej   najväčšia   informačná plocha  

       je   menšia   ako   3   m2    ................................................................................................ 30 eur

2.   reklamnej   stavby,   na   ktorej   najväčšia   informačná plocha  

       má   veľkosť   od   3   m2   do   20   m2    ....................................................................     60   eur

3.   reklamnej   stavby,   na   ktorej   najväčšia   informačná plocha 

      je   väčšia   ako   20   m2 ..............................................................................................    150   eur

c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné

nehnuteľnosti ......................................................................................................................     30 eur

d) Povolenie   výnimky  na  zriadenie  úrovňového priecestia

železnice s

    1. cestou ...............................................................................................................................      115 eur

    2. s miestnou komunikáciou ...............................................................................................        75 eur

 

Splnomocnenie

Správny   orgán   môže   v   odôvodnených   prípadoch   poplatok   podľa písmena   a),   c)   alebo   d)   tejto   položky   zvýšiť   až   na   päťnásobok, prípadne   ho   znížiť   alebo   odpustiť.   Správny   orgán   môže   v   odôvodnených prípadoch   poplatok   podľa   písmena   b)   tejto   položky   zvýšiť   až   na dvojnásobok,   prípadne   ho   znížiť   alebo   odpustiť.

 

Poznámka

Poznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne.

 

 

 

VIII. ČASŤ- FINANČNÁ  SPRÁVA   A  OBCHODNÁ  ČINNOSŤ

                          

Položka   140

   e)   vydanie   vyjadrenia   k   umiestneniu   technických

      zariadení,   za   každé   vyjadrenie      ........................................................                         100   eur

 

 

Položka 142

 

a) Vydanie   osvedčenia  o  zápise samostatne hospodáriaceho

    roľníka do evidencie ........................................................................................                       6,50 eura

b) Za  zmenu  priezviska alebo  trvalého pobytu  v osvedčení

    o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka ...................................................                       1,50 eura

 

 

Položka 143

 

a) Vydanie   rozhodnutia  o delegovaní  miestnej príslušnosti na správcu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia  dane alebo platenia dane v splátkach , vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti

daňového subjektu podľa osobitného predpisu  32a)........................................................        9,50 eura

b) Vydanie   potvrdenia   obcou   32a)  alebo   orgánom

      finančnej   správy   podľa   osobitného   predpisu   32aa) .............................................              3   eurá

c)  Doplnenie údajov na  predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ ..........................          1,50 eura

 

Oslobodenie

 1. Od  poplatku  podľa  tejto  položky  je  oslobodené  vydanie  potvrdenia    o    daňovej   rezidencii   a   vydanie   potvrdenia o zaplatení   dane   na  území  Slovenskej  republiky  pre  nerezidentné    osoby   na    účely    aplikácie    medzinárodných  zmlúv,   ktorými   je   Slovenská   republika   viazaná.
 2. Od poplatku  podľa tejto položky   je  oslobodené  potvrdenie    o    registrácii     podľa výnosu Ministerstva  financií  Slovenskej  republiky č. 63/161/1995  o    náležitostiach     žiadosti     o vydanie  povolenia   na   nákup   liehu   oslobodeného   od   spotrebnej   dane   z   liehu.

 

Poznámka

Poplatok  podľa položky  143 písmena  b) sa  nevyberie, ak sa potvrdenie  vydáva na  účely prepustenia  zo štátneho  zväzku Slovenskej republiky.

 

 

Položka 144

 

...

b) Žiadosť  o  písomný súhlas  správcu  dane  s  výmazom   z

    obchodného registra ........................................................................................................    9,50 eura

c) Povolenie   úľavy   zo   sankcie   alebo   odpustenie   sankcie

      podľa   osobitného   predpisu  32a) ...................................................................................    16,50 eura

d)  Vydanie    osvedčenia    o    registrácii    ako    náhrady   za

      stratené,     zničené,     poškodené     alebo     odcudzené

      osvedčenie   .....................................................................................................................     6,50 eura 

e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva 32a) ..................................      9,50 eura

f) Žiadosť o prerušenie daňového konania32a)  ......................................................................      9,50 eura

--------------------------------------

32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

X. ČASŤ -  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 

Položka 160

 

Podanie  žiadosti  o  vydanie,  zmenu  alebo zrušenie súhlasu podľa

osobitného zákona 36p)

 1. fyzická osoba ...............................................................................................................           10 eur

 2. Právnická  osoba  alebo  fyzická  osoba   oprávnená   na     podnikanie,  ktorej   predmet  činnosti súvisí s podanou  žiadosťou ..................................................................................................      100 eur

 

Oslobodenie

 1. Od   poplatku  podľa  tejto  položky  sú oslobodené múzeá  s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
 2. Od poplatku  za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny  a od  poplatku za  podanie     žiadosti  na  činnosť  súvisiacu  s  vykonávaním  výskumu  a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl  a  vysokých  škôl   po  predložení  potvrdenia  o návšteve  školy,   ak   vykonávajú   výskum   a  prieskum  osobitne   chránených  častí  prírody  a  krajiny  v  záujme ochrany  prírody a krajiny.

Od 1.12.2019 nové znenie :    Od   poplatku    za   podanie   žiadosti    na   vydanie   súhlasu    na    prieskum    a    výskum    osobitne    chránených    častí  prírody   a   krajiny   a    od   poplatku   za   podanie   žiadosti    na     činnosť     súvisiacu     s     vykonávaním     výskumu   a   prieskumu   sú   oslobodení   žiaci   a   študenti   stredných   škôl   a   vysokých    škôl    so   sídlom   na   území   Slovenskej  republiky    po    predložení   oznámenia   obsahujúceho   ich   meno,   priezvisko   a   rodné   číslo   alebo   dátum   narodenia,  ak   vykonávajú   výskum    a   prieskum   osobitne   chránených  častí    prírody    a   krajiny   v   záujme   ochrany   prírody   a   krajiny. 

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia,  ak  nimi podaná  žiadosť súvisí  s odstraňovaním  stromov   a krov  v ochranných pásmach  podľa osobitných predpisov. 37)

--------------------------------------

36p) Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Položka 161

 

Podanie   žiadosti   o   povolenie , zmenu   alebo   zrušenie  výnimky   zo   zákazov  ustanovených

osobitným zákonom 36p)

 

1. fyzická osoba .....................................................................................................................         10 eur

2. právnická  osoba  alebo  fyzická  osoba   oprávnená   na     podnikanie, 

ktorej   predmet  činnosti súvisí s podanou    žiadosťou .........................................................     100 eur                                 

 

Oslobodenie 

 1. Od   poplatku  podľa  tejto  položky  sú oslobodení žiaci    a študenti  stredných škôl a vysokých  škôl po predložení    potvrdenia    o    návšteve    školy,    ak    vykonávajú    vedecko-výskumnú činnosť,  verejné vysoké školy a   múzeá    s   prírodovedným    zameraním.

Od 1.12.2019 nové znenie :    Od   poplatku   podľa   tejto    položky   sú   oslobodení   žiaci

   a   študenti    stredných     škôl    a    vysokých     škôl    so   sídlom    na    území   Slovenskej      republiky   po   predložení  oznámenia,    ktoré    obsahuje    ich    meno,   priezvisko   a   rodné    číslo    alebo    dátum    narodenia,   ak   vykonávajú výskumno-vývojovú     činnosť,    verejné   vysoké   školy   a múzeá   s   prírodovedným   zameraním. 

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak  nimi podaná  žiadosť súvisí  s odstraňovaním  stromov    a krov  v ochranných pásmach  podľa osobitných predpisov. 37)
 2. Od   poplatku   podľa  tejto   položky   sú   oslobodení    žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť  súvisí  s  povolením    výnimky na odchyt  alebo  usmrtenie   chránených  druhov    živočíchov  v  prípadoch,  ak  je ohrozené zdravie alebo    život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku    alebo  ak  vznikli  preukázateľné   škody  na chránených     druhoch živočíchov.

--------------------------------------

36p) Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Položka 162

ac) Vydanie   súhlasu   na   zmeny   používaných    palív   a   surovín,                                         

      na      zmeny    technologických    zariadení    stacionárnych

      zdrojov    a    na    zmeny    ich    užívania    a    na    prevádzku

      stacionárnych   zdrojov   po   vykonaných   zmenách   38b     ..........................................................................       5   eur 

af) Vydanie     súhlasu     na      inštaláciu     technologických                                                   

      celkov     patriacich     do    kategórie    veľkých    zdrojov,                    

      stredných   zdrojov   alebo    malých    zdrojov,   na   ich   zmeny               

      a   na   ich    prevádzku,    ak    ich    povoľovanie    nepodlieha                  

      stavebnému   konaniu   38e)  ...................................................................................................   10   eur 

 

38b) § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. v znení zákona č. 318/2012 Z.z.

38e) § § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z.