Zmenšiť textZväčšiť text

Správne poplatky

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou

Výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Celé znenie zákona vrátane prílohy je k dispozícii tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20240715.html#prilohy

Časť                                                                                                                                  Položka

 

I.        Všeobecná správa                                                                                              1,2,3,4,6,8,9,15    

II.       Vnútorná správa                                                                                                 16,17, 18, 19

III.      Pôdohospodárstvo                                                                                              38

V.       Stavebná správa                                                                                                 59   až   62a

VI.      Doprava                                                                                                             79 až 80a,82  až 85

VIII.   Finančná správa a obchodná činnosť                                                                 140,142 až 144

X.       Životné prostredie                                                                                              160,161, 162

 

Poznámka: Podľa § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom poštového podniku vykonávajúceho činnosť osvedčujúcej osoby a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 50 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

 

I. ČASŤ - VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 1

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

 

1. fyzická osoba .....

25 eur

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie .....

250 eur

Poznámky
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

Položka 2

a)

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu .....

2 eurá

b)

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou
s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí .....

7 eur

c)

Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

 
 

v slovenskom jazyku .....

2 eurá

 

v cudzom jazyku .....

4 eurá

d)

Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím
zastupiteľským úradom v Slovenskej republike .....

15 eur

e)

Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý

7 eur

f)

Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý

40 eur

g)

Uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike

70 eur

h)

Uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike

70 eur

i)

Uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike, ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán jedným rozhodnutím

140 eur

j)

Vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v Slovenskej republike

15 eur

k)

Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach8b) lekár
a zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky .....

350 eur

l)

Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach8b) na účel výkonu zdravotníckeho
povolania mimo územia Slovenskej republiky .....

350 eur

m)

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho pracovníka

 
 

v slovenskom jazyku .....

7 eur

 

v cudzom jazyku .....

12 eur

n)

vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom .....

6 eur

o)

Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne
podľa osobitných predpisov8c) za každé aj začaté dve strany

1 euro

p)

Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu

7 eur.

Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena i) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.

Poznámky
1. Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.
3. Poplatok podľa písmena p) tejto položky sa vyberá podľa čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú.v. EÚ L 200, 26. 7. 2016).

Položka 3

1.

Osvedčenie

 
 

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis .....

2 eurá

 

b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis .....

5 eur

 

c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) .....

10 eur

2.

overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov .....

2 eurá

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Položka 4

 

Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o

 

a)

školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní ......

4 eurá

b)

matriky, živnostenské registre a iné podobné registre ......

4 eurá

c)

protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia ......

4 eurá

d)

výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve ......

6 eur

e)

osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d), za každú stranu

 
 

v slovenskom jazyku ......

2 eurá

 

v cudzom jazyku ......

4 eurá

Poznámka
Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva.

Položka 6

a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka .....

6 eur

b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený
preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka .....

25 eur

c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka .....

10 eur

d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený
preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch .....

50 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.
2. Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.

Položka 6a

a)

Zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu10a).....

100 eur

b)

Predĺženie zápisu v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu10a) .....

100 eur

c)

Vykonanie zmeny údajov v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa
osobitného predpisu10a).....

25 eur.

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia
o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)

7 eur

Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská),
zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu
alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11)
a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná
z podnetu účastníka konania ..............................................................................................................

25 eur

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách
a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia
spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie
iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Položka 15

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

 

1. fyzická osoba .......................................................................................................................................

15 eur

2. právnická osoba .................................................................................................................................

250 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby,
ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok
ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové
strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

II. ČASŤ - VNÚTORNÁ SPRÁVA

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

3 eurá

Položka 17

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky ........15 eur

Položka 18

a) Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom,
v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt

30 eur

 

b) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

30 eur

 

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15)

100 eur

 

d) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

100 eur

 

e) Uzavretie manželstva medzi cudzincami

280 eur

 

f) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

280 eur

 

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným
úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

 

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky; to platí
aj v prípade, ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena f) tejto položky, poplatok podľa písmena d) alebo e) tejto položky sa nevyberie.

 
 

Položka 19

Zmena

 

a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska .....

4 eurá

b) priezviska maloletých detí .....

50 eur

c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch .....

140 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho
alebo neúplného zápisu v matrike.

Poznámky
1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí alebo za zmenu priezviska rodiča a maloletých detí na spoločné
priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej
starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté
pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

 

III. ČASŤ - PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

 

a) týždenný .....

3 eurá

b) mesačný .....

5 eur

c) ročný .....

10 eur

d) trojročný .....

25 eur

 

 

V. ČASŤ - STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59

a)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia
o zmene územného rozhodnutia

 

1.

pre fyzickú osobu .....

40 eur

 

2.

pre právnickú osobu .....

100 eur

b)

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby .....

20 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby
s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá,
knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie,
ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok
za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením
(za každú samostatnú stavbu)

a)

na stavby na bývanie

 

1.

na stavbu rodinného domu .....

50 eur

 

2.

na stavbu bytového domu .....

200 eur

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2.....

25 eur

 

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m.....

50 eur

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .....

35 eur

 

2.

bytových domov .....

100 eur

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

30 eur

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

30 eur

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

30 eur

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

30 eur

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .....

30 eur

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

50 eur

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

50 eur

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

50 eur

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

50 eur

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....

50 eur

f)

na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) .....

20 eur

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

do 50 000 eur vrátane .....

100 eur

 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane .....

200 eur

 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane .....

400 eur

 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane .....

600 eur

 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane .....

800 eur

 

nad 10 000 000 eur .....

1 000 eur

h)

na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby .....

50 eur

i)

na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ..........

60 eur

j)

na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........

150 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty
uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a

a)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

 

1.

právnickú osobu .....

100 eur

 

2.

fyzickú osobu .....

30 eur

b)

Žiadosť o zmenu doby trvania

 

1.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ...........

60 eur

 

2.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........

150 eur

c)

Ohlásenie jednoduchej stavby pre .....

 

1.

právnickú osobu .....

50 eur

 

2.

fyzickú osobu .....

20 eur

d)

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 ...........

30 eur

e)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

 

1.

právnickú osobu .....

30 eur

 

2.

fyzickú osobu .....

10 eur

f)

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia .....

80 eur

g)

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby .....

10 eur

h)

Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe .....

30 eur

i)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby .....

10 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby .....

trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62

a)

Žiadosť o povolenie

 

1.

na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 .....

30 eur

 

2.

na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

 
   

právnickú osobu .....

50 eur

   

fyzickú osobu .....

20 eur

 

3.

terénnych úprav pre

 
   

právnickú osobu .....

100 eur

   

fyzickú osobu .....

20 eur

b)

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti .....

100 eur

c)

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .....

20 eur

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a)

na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

 

1.

rodinný dom .....

35 eur

 

2.

bytový dom .....

120 eur

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

 

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m.....

25 eur

 

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m.....

50 eur

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

 

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .....

25 eur

 

2.

bytových domov .....

50 eur

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

20 eur

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

20 eur

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

20 eur

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

20 eur

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .....

20 eur

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

30 eur

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

30 eur

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

30 eur

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

30 eur

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....

30 eur

f)

na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) .....

20 eur

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

do 50 000 eur vrátane .....

60 eur

 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane .....

120 eur

 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane .....

250 eur

 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane .....

400 eur

 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane .....

530 eur

 

nad 10 000 000 eur .....

660 eur

h)

na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........

50 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné
objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady
podľa ustanovení § 117120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.

 

VI. ČASŤ - DOPRAVA

Položka 79

a)

Vydanie povolenia na prevádzkovanie autobusovej linky alebo povolenia dopravcovi

 

1.

na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok .....

110 eur

 

2.

na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok .....

85 eur

 

3.

na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku v obci .....

25 eur

 

4.

na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek v obci .....

180 eur

b)

Vykonanie zmeny v povolení na prevádzkovanie autobusovej linky podľa písmena a) .....

50 %
podľa príslušnej sadzby

c)

Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy zahraničným dopravcom medzi
dvoma miestami na území Slovenskej republiky

 

1.

na jednu prepravu jedným vozidlom .....

200 eur

 

2.

na dve až päť prepráv jedným vozidlom .....

350 eur

 

3.

na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom .....

1 100 eur

d)

Schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny .....

15 eur

e)

Vydanie povolenia medzinárodnej organizácie (CEMT)23) na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu

 

1.

do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Rakúska, do dátumu uvedenom na povolení .....

660 eur

 

2.

do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Talianska, do dátumu uvedenom na povolení .....

500 eur

 

3.

do príslušných štátov uvedených v povolení bez platnosti do Rakúska a Talianska do dátumu uvedenom
na povolení .....

330 eur

f)

Odovzdanie neadresného povolenia23) druhého štátu slovenskému prevádzkovateľovi na vykonávanie medzinárodnej
nákladnej cestnej alebo nepravidelnej autobusovej dopravy

 

1.

jednorazové (do cudzieho štátu a späť) .....

10 eur

 

2.

jednorazové do tretieho štátu a späť .....

20 eur

 

3.

na opakovanú (kyvadlovú) dopravu .....

20 eur

g)

Podanie žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy22b) alebo o vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy22b) alebo o udelenie koncesie na výkon taxislužby22ba) .....

30 eur

h)

Podanie žiadosti o vydanie licencie Spoločenstva22c) .....

20 eur

i)

Podanie žiadosti o vydanie overenej kópie licencie Spoločenstva na každé vozidlo .....

3 eurá

j)

Vydanie osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu22d) .....

10 eur

k)

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu údajov, predĺženie platnosti alebo vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí22a) ...........

30 eur

l)

Podanie návrhu o vydanie osvedčenia vodiča22e) .....

10 eur

m)

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu údajov alebo vydanie duplikátu ADR osvedčenia
o školení vodiča22a) .....

20 eur

n)

Podanie žiadosti o udelenie povolenia na prevádzkovanie dispečingu22bb) .....

50 eur

o)

Podanie žiadosti o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby22bc) alebo jeho duplikátu.....

50 eur

p)

Podanie žiadosti o odňatie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa
nákladnej cestnej alebo osobnej cestnej dopravy, povolenia na prevádzkovanie dispečingu alebo koncesie na taxislužbu .....

10 eur

q)

Podanie žiadosti o zmenu povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa písmena g) položky22bd) .....

10 eur

r)

Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy alebo osobnej cestnej dopravy .....

100 eur

s)

Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej nákladnej doprave alebo v cestnej osobnej doprave, alebo jeho duplikátu .....

10 eur

t)

Podanie žiadosti o vydanie poverenia na vykonávanie odbornej prípravy bezpečnostných poradcov a vodičov
vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci alebo žiadosť o predĺženie jeho platnosti .....

100 eur

u)

Podanie žiadosti o vykonanie zmeny v poverení na vykonávanie odbornej
prípravy bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci .....

50 eur

Splnomocnenie
1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú
z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.
4. Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena r) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.
5. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.

Položka 80

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych ciest pri nadrozmernej doprave alebo nadmernej doprave

a)

za každú jednotlivú dopravu

1.

nadrozmerná doprava pri prekročení najväčšej povolenej šírky,
najväčšej povolenej výšky alebo najväčšej povolenej dĺžky
vrátane nákladu .............................................................................. 60 eur

2.

nadmerná doprava

2a.

pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti,
ak hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v tonách) je
do 40 vrátane............................................................................. 150 eur
nad 40 do 60 vrátane................................................................. 250 eur
nad 60 do 120 vrátane................................................................ 350 eur
nad 120 ..................................................................................... 700 eur

2b.

pri prekročení najväčšej povolenej hmotnosti
pripadajúcej na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu,
o akú nápravu ide, ak zaťaženie nápravy (vyjadrené v %) je
do 10 vrátane ............................................................................ 100 eur
nad 10 do 11,50 vrátane ........................................................... 150 eur
nad 11,50 do 12,50 vrátane....................................................... 200 eur
nad 12,50 .................................................................................. 500 eur

b)

za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy neprekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac šesť mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na päťnásobok

c)

za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy prekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac troch mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na dva a pol násobok

d)

za dopravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku

1.

za každú jednotlivú trasu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť
stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

1a.

neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m
a nie sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti
pripadajúce na nápravu ........................................................... 100 eur

1b.

prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m
alebo sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti
pripadajúce na nápravu ........................................................... 200 eur

2.

za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých
trasách na dobu najviac troch mesiacov

2a.

pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ................................... 500 eur

2b.

pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................ 1 000 eur

3.

za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých
trasách na dobu najviac šiestich mesiacov

3a.

pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ................................... 1 000 eur

3b.

pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................... 2 000 eur

Splnomocnenie

1.

Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

2.

Správny orgán môže pri nadmerných dopravách alebo nadrozmerných dopravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

Poznámky

1.

Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu.

2.

Poplatníkom podľa tejto položky je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla vykonávajúci dopravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené hmotnosti. Prevádzkovateľom vozidla je prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii motorového vozidla časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla vydanom v cudzine.

3.

Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.

4.

Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych náročných úsekov trasy.

5.

Pri doprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatku určí ako dvojnásobok sadzby uvedenej v písmene a) bode 1.

6.

Prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti sa posudzuje pri motorovom vozidle, pri jazdnej súprave, ako aj pri jednotlivom vozidle v súprave okrem návesovej súpravy. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

7.

Pri nadmernej doprave sa hmotnosť jazdnej súpravy určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

8.

Pri určení poplatku za prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne so zohľadnením dvojnáprav a trojnáprav a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

9.

Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony. Dvojnápravy a trojnápravy sa v tomto prípade nezohľadňujú.

10.

Pri doprave, pri ktorej je súčasne prekročená najväčšia povolená celková hmotnosť a najväčšie povolené nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2a. a 2b.

11.

Ak ide o dopravu, pri ktorej sú prekročené najväčšie povolené rozmery aj najväčšia povolená hmotnosť, poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.

12.

Poplatky podľa písmena d) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o dopravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.

13.

Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena b) alebo c) a meraním celkovej hmotnosti, hmotnosti pripadajúcej na nápravu a rozmerov sa zistí, že boli porušené podmienky povolenia na zvláštne užívanie, taká doprava sa posudzuje ako doprava bez povolenia na zvláštne užívanie.

Položka 80a

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80

 

1.

do 24 hodín od doručenia žiadosti .....................................................................................

75 eur

2.

do 48 hodín od doručenia žiadosti .....................................................................................

55 eur

Poznámka
Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.

Položka 81

Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných komunikácií .......................

50 eur

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie25af)

 

a)

diaľnic .....

200 eur

b)

ciest .....

120 eur

c)

miestnych ciest a verejných účelových ciest .....

80 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť poplatok podľa tejto položky o 50 % alebo o 100 %. V závislosti od rozsahu a doby užívania pozemnej komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok podľa tejto položky o 50 %, o 100 % alebo o 200 %.

Položka 83

a)

Povolenie úplnej uzávierky diaľnice .....

470 eur

b)

Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice .....

340 eur

c)

Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy .....

170 eur

d)

Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice .....

100 eur

e)

Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych ciest .....

70 eur

f)

Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych ciest .....

40 eur

Položka 84

a)

Povolenie na pripojenie miestnej cesty alebo účelovej cesty na cestu I., II. a III. triedy .....

75 eur

b)

Povolenie na pripojenie účelovej cesty na miestnu cestu.....

40 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť.
V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické
postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

Položka 85

a)

Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie .....

115 eur

b)

Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie

 

1.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 ...........

30 eur

 

2.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ...........

60 eur

 

3.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........

150 eur

c)

Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti .....

30 eur

d)

Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s

 

1.

cestou .....

115 eur

 

2.

miestnou cestou .....

75 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok,
prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky
zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

Poznámka
Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.

VIII.   ČASŤ - FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ   

Položka 140

a)

Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

1.

štátnej lotérie ............................................................................................... 1 000 eur,

2.

okamžitých lotérií ............................................................................................. 500 eur,

3.

charitatívnych lotérií .................................................................................... 1 000 eur,

4.

žrebových peňažných lotérií alebo žrebových peňažno-vecných lotérií .......... 700 eur,

5.

stávkových hier okrem kurzových stávok ....................................................... 1 000 eur,

6.

binga vrátane špeciálneho binga .................................................................... 4 000 eur,

7.

hazardných hier na výherných prístrojoch v herni ........................................ 50 000 eur,

8.

hazardných hier na termináloch videohier v herni ........................................ 50 000 eur,

9.

hazardných hier na technických zariadeniach
obsluhovaných priamo hráčmi v herni ........................................................ 50 000 eur,

10.

hazardných hier na iných technických zariadeniach
v herni ....................................................................................................... 50 000 eur,

11.

kurzových stávok v herni a prevádzkach .................................................... 100 000 eur,

12.

hazardných hier v kasíne ................................................................. ......... 250 000 eur,

13.

hazardných hier na výherných prístrojoch, termináloch videohier,
na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
iných technických zariadeniach v herni a internetových hier
v internetovom kasíne ............................................................................. 2 000 000 eur,

14.

hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne ...... 3 000 000 eur,

15.

internetových hier v internetovom kasíne ................................................ 3 000 000 eur,

16.

kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni ............... 3 000 000 eur,

17.

kurzových stávok v internetovej herni ...................................................... 3 000 000 eur,

18.

hazardných hier neuvedených v prvom bode až sedemnástom bode ............. 50 000 eur,

19.

hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom
kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v
prevádzkach a v internetovej herni .......................................................... 5 000 000 eur;
správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti
o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie
žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

20.

internetových hier v internetovom kasíne a kurzových stávok
v internetovej herni ................................................................................. 5 000 000 eur;
správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti
o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie
žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

21.

hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom
kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok
v internetovej herni ................................................................................ 5 000 000 eur;
správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti
o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie
žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená

22.

internetových hier v internetovom kasíne a na prevádzkovanie
kurzových stávok v herni, v prevádzkach
a v internetovej herni ............................................................................... 5 000 000 eur;
správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti
o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie
žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

b)

oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere
prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru
mimo kasína alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní ........................................ 500 eur,

c)

zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania
prevádzkovateľa hazardnej hry pri

1.

hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až štvrtom bode ................... 500 eur,

2.

hazardných hrách uvedených v písmene a) piatom až dvadsiatom druhom bode ......... 1 000 eur,

d)

oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly
alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách v údajoch alebo dokladoch,
na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie prevádzkovateľov
hazardných hier na základe všeobecnej licencie ........................................................ 50 eur,

e)

vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, za každé vyjadrenie ......... 100 eur.

Položka 141

Vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa zákona č. 30/2019 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov .............................. 2 000 eur.

Položka 142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie .....................................

10 eur

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

2 eurá

Položka 143

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane,
vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty,
vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach,
vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani
v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu32a) .........................

14 eur

b) Vydanie potvrdenia obcou32a) alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu32aa) ..................

5 eur

c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ .........................................................

2 eurá

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia
o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv,
ktorými je Slovenská republika viazaná.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného
od spotrebnej dane z liehu.

   

Poznámka
Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia
zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

Položka 144

a) Zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice
v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia ..................................................................

14 eur

b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra...........................

14 eur

c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu32a)....................

25 eur

d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené osvedčenie ..................................................................................................................

10 eur

e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva32a) ..........................

14 eur

f) Žiadosť o prerušenie daňového konania32a) .......................................................................................

14 eur

 

X. ČASŤ -  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p)

 

1. fyzická osoba .....

10 eur

2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou .....

100 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.

2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody
a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení
žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl so sídlom na území Slovenskej republiky po predložení oznámenia
obsahujúceho ich meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne
chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov
a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)

Položka 161

Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom36p)

 

1. fyzická osoba .....

10 eur

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou .....

100 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl so sídlom na území
Slovenskej republiky po predložení oznámenia, ktoré obsahuje ich meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum
narodenia, ak vykonávajú výskumno-vývojovú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov
a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky
na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka,
ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.

Položka 161a

Podanie žiadosti na vydanie povolenia na dovoz, vývoz,
potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov,
potvrdenia o putovnej výstave, potvrdenia o osobnom vlastníctve,
potvrdenia o hudobnom nástroji alebo potvrdenia o zbierke vzoriek37a) .....

20 eur.

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním, zoologické záhrady,
ktorých zriaďovateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.