Zmenšiť textZväčšiť text

Stavebný poriadok

Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Definícia drobnej stavby je v zákone 50/1976 Zb. § 139b ods.7 a 8
c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti
d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,

K ohláseniu drobnej stavby zo strany stavebníka je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo „ohlásenie drobnej stavby“,
 • jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb
 • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, a to aj vrátane nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 • ak bude stavba realizovaná svojpomocne je potrebné vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby - stavebný dozor
 • obec si môže vyžiadať ďalšie potrebné dokumenty v závislosti od druhu stavby

Upozornenie: Občan v ohlásení drobnej stavby – v tlačive uvedie všetkých spoluvlastníkov, ak je pozemok v spoluvlastníctve, resp. ak požaduje, aby stavba bola v spoluvlastníctve.

S výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia obecného úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.

Lehota pre vybavenie: do 30 dní.

Legislatíva

Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)

V prípade stavebného povolenia sa postupuje podľa zákona 50/1976 Zb.  Keďže každá stavba je špecifická a nie všetky dokumenty uvedené v žiadosti sú potrebné pre každú stavbu, najlepšie je informovať sa na stavebnom úrade s konkrétnou požiadavkou. 

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

Poplatky (fyzické osoby):
stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní - 50€
územné konanie (samostatne) - 40€

Lehota pre vybavenie: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní. (v prípade prerušenia konania lehoty neplynú).

Dĺžka platnosti stavebného povolenia je dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil dlhšiu lehotu. Je teda potrebné do dvoch rokoch od nadobudnutia platnosti začať s výstavbou, inak povolenie stratí platnosť. V prípade udalostí, ktoré majú za následok posunutie termínu začatia výstavby resp. ukončenia, je nutné, aby stavebník príslušný stavebný úrad písomne požiadal o predĺženie platnosti stavebného povolenia.

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby

Prílohy k žiadosti:

 • stavebné povolenie, ktorého predĺženie sa požaduje

  V prípade stavebného povolenia sa postupuje podľa zákona 50/1976 Zb. Keďže každá stavba je špecifická a nie všetky dokumenty uvedené v žiadosti sú potrebné pre každú stavbu, najlepšie je informovať sa na stavebnom úrade s konkrétnou požiadavkou. 

  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

  Poplatok (fyzické osoby): 35€

  Jedná sa o:

  • odstránenia pozemnej stavby a dopravnej stavby,
  • nariadenia odstránenia pozemnej stavby a dopravnej stavby,
  • dodatočného povolenia pozemnej stavby a dopravnej stavby.

  Odstrániť stavbu je prípustné len na základe:

  • povolenia stavebného úradu alebo,
  • nariadenia stavebného úradu.

  Konanie o dodatočnom povolení stavby:

  Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 SZ pri stavbách, ktoré treba ohlásiť, začne z vlastného podnetu konanie.

  Stavebný úrad vyzve vlastníka stavby:

  • Aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými SZ, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania (súlad s ÚPN obce) a osobitnými predpismi.
  • Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak na ich podklade sa preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
  • Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k pozemku iné právo (§58 ods. 2 SZ) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší podľa § 137. Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
  • Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby nariadi odstránenie stavby.

  Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade , ak stavebník v určenej lehote:

  • nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby,
  • nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.

  Ak stavba bola začatá bez právoplatného stavebného povolenia, t. j. stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť aj napriek tomu, že bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami a na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní stavebný úrad stavbu dodatočne povolí.

  K podaniu žiadosti o dodatočné povolenie sa pripája:

  • vyplnené tlačivo „žiadosť o dodatočné povolenie“,
  • doklad, ktorým žiadateľ preukazuje , že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo, k pozemku či stavbe má iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej,
  • projektovú dokumentáciu stavby (aj v prípade zmeny) spracovanú podľa § 9 vyhlášky MŽP SR š. 436/2000 Z.z. ktorá musí obsahovať
   diferencované spracovanie podľa druhu a účelu stavby. Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach.
  • Ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm a) stavebného zákona (jednoduchých stavieb), postačí dokumentácia vypracovaná osobou
   s príslušným odborným vzdelaním (doklad o vzdelaní- fotokópiu je potrebné k PD doložiť).
  • Vyjadrenia dotknutých orgánov- správcov inžinierskych sietí.
  • Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania ak sa konali pred podaním žiadosti.
  • Ak ide o rozostavanú stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby,
   že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.
  • Ak ide o realizovanie stavebnej úpravy, nadstavby alebo udržiavacích prác na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby.
  • Kópiu z katastrálnej mapy.

  K žiadosti žiadateľ doloží doklad o „inom práve k pozemku“. Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

  • nájomná zmluva,
  • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
  • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
  • právo vyplývajúce z iných predpisov.

  Lehota pre vybavenie: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní, v prípade prerušenia konania lehoty neplynú).

  Žiadosť: http://www.soubeniakovce.sk/nova/subory/sou_beniakovce_ziadost_odstranenie_stavby.doc

   

   

   Ak je pre stavbu prípojky vodovodu, kanalizácie, elektrickej, alebo plynovej potrebné prekopávať alebo podvŕtavať miestnu komunikáciu, vyžaduje sa povolenie správcu komunikácie. V prípade cesty II triedy (552 a 576) je potrebné žiadať Okresný úrad Košice-okolie a v prípade miestnych komunikácii je potrebné žiadať obec. Obidve žiadosti sa zaevidujú na obecnom úrade, kde sa platí aj správny poplatok 80€.

   požadované doklady k žiadosti:

   • projekt stavby - situácia umiestnenia prípojky
   • vyznačenie prác a zásahov do cesty, schéma s vyznačením miesta napojenia, technický popis
   • vyjadrenie resp. súhlas správcu komunikácie o zásahom do komunikácie (vydáva  obec - prekopaním, pretláčaním)
   • stanovisko OR PZ ODI Košice okolie k projektovej dokumentácii ( Tr. SNP 35 – Bc. Truhan Po,St 1300-1500)
   • správny poplatok 80,- € ( platí sa v hotovosti na obci pri podaní žiadosti)

   Cestný správny orgán môže poplatok za zvláštne užívanie komunikácie zvýšiť podľa počtu zásahov do cesty až na päťnásobok.

   vzor: Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej stavby

   Studne ako vodná stavba podlieha pravidlám definovaným v zákone 364/2004 Z. z. o vodách. Je potrebné si uvedomiť, že každá studňa môže byť zdrojom znehodnotenia pitnej vody aj v ostatných studniach v susedstve. 

   Pred výstavbou studne je potrebné podať Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby

   Potrebné dokumenty:

   - 2 x projektová dokumentácia vypracovaná odborne spôsobilou osobou, vrátane  odberaného množstva vody

   - hydrogeologický posudok

   - doklad projektanta o potrebnej kvalifikácii na projektovanie studní

   - 2x situácia osadenia stavby

   - vyhlásenie odborne spôsobilej osoby o zabezpečení stavebného dozoru, ak stavba bude realizovaná svojpomocne (osvedčenie o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru)

   - vyjadrenia o podzemných vedeniach (elektrárni, vodárni, plynárni, telekomunikácii)

   - vyjadrenie od obce v zmysle zákona o vodách §28

   - stanoviská vlastníkov susedných parciel ako účastníkov konania

   - správny poplatok  30 €

    

   Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (studňa) a na vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 26 a § 21 vodného zákona

   Nenašli ste čo ste hľadali? 

   Skúste stránku stavebného úradu Spoločného obecného úradu Beniakovce www.soubeniakovce.sk

   alebo www.slovensko.sk

   alebo nás kontaktuje - kontakty