Zmenšiť textZväčšiť text

VÝZVA na odstránenie nedostatkov pri odvádzaní dažďovej vody zo striech stavieb a z pozemkov do verejnej kanalizácie.

 19.09.2023

Vážení občania,

už dlhšiu dobu (niekoľko rokov) evidujeme zhoršené výsledky laboratórnych rozborov odpadovej vody vypúšťanej z našej čistiarne odpadových vôd (ČOV) do recipientu - Olšavy. Inými slovami, ČOV nefunguje tak ako by mala a stojí nás to niekoľko tisíc eur ročne, ktoré musíme platiť naviac SVP, nehovoriac o hroziacej pokute, ktorá by mohla byť pre obec likvidačná.

Hlavnou príčinou tohto stavu je násobne vyšší prítok odpadovej vody v čase dažďov. Tento veľký prítok následne vyplaví kal (baktérie), ktorého úlohou je čistiť odpadovú vodu.

Po preskúmaní viacerých možností úpravy ČOV a konzultácii s viacerými odborníkmi sme dospeli k záveru, že jedinou možnosťou ako tento stav napraviť je zamedziť odvádzaniu dažďových vôd z povrchového odtoku a zo striech domov do verejnej kanalizácie.

V priebehu leta sme odpojili dažďové zvody zo strechy poslednej obecnej budovy (školy), ktorá bola tiež napojená na verejnú kanalizáciu. Teraz je rad na vás.

V prípade, že Vaša domácnosť má zvod dažďových vôd zvedený do verejnej kanalizácie, prosím čítajte túto výzvu ďalej pozorne.

V zmysle § 25 ods. 3 písm. g) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), je vypúšťanie inej ako splaškovej odpadovej vody alebo zmluvne dohodnutej odpadovej vody do splaškovej kanalizácie, vybudovanej výlučne na odvádzanie splaškovej odpadovej vody neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Taktiež Zákon (§ 25 ods. 4) taxatívne uvádza, že ten, kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do splaškovej kanalizácie, je povinný nahradiť spôsobenú škodu (§ 420 a nasl. Občianskeho zákonníka) prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že:

• odvádzať dažďovú vodu z povrchového odvodu do verejnej kanalizácie je zakázané;

• v prípade nepovoleného zaústenia dažďovej vody do splaškovej kanalizácie bez súhlasu poskytovateľa služby hovoríme o tzv. neoprávnenom producentovi (čiernom producentovi), ktorý sa súčasne vystavuje sankciám

Zisťovanie čiernych producentov je možné zistiť napr. dymovou skúškou farebným plynom (dym vystúpi následne z dažďových rín umiestnených na nehnuteľnosti).

Majiteľov nehnuteľností, ktorých sa to týka preto vyzývam, aby si svoje zvody dali do poriadku v priebehu tejto jesene. V decembri začneme s monitoringom a následne pristúpime k sankciám.

V prípade, že má Vaša domácnosť zvod dažďových vôd zabezpečený v zmysle legislatívy (t. j. odvod vody na svojom pozemku napr. do priepustných vpustí alebo zádržných nádob), považujte prosím túto výzvu za bezpredmetnú.

Ing. Patrik Beluš, v.r.
starosta obce


Zoznam aktualít: