Zmenšiť textZväčšiť text

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Bohdanovce

 25.04.2024

Obec Bohdanovce

Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce

v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie

riaditeľa/-ky Základnej školy s materskou školou Bohdanovce,
Bohdanovce 209, 044 16 Bohdanovce

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné školy, alebo materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 173/2023 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • komunikatívnosť,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • osobné a morálne predpoklady,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • práca s počítačom (práca s internetom, Word, Excel, PowerPoint a iné.).

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania,
 • profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o bezúhonnosti *,
 • potvrdenie o pedagogickej praxi,
 • písomne spracovaná koncepcia pre základnú školu s materskou školou v Bohdanovciach,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na  prácu vedúceho pedagogického zamestnanca
 • čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. **

Prihlášky posielajte v termíne do 21.5.2024 na adresu:

Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142,  044 16 Bohdanovce

Obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Bohdanovce“.

                           „ Neotvárať „

Nástup do funkcie: 1.9.2024

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

V Bohdanovciach, dňa 25.4.2024                         

                                                                                                           

                                                                                                         Ing. Patrik Beluš

                                                                                                            starosta obce

 

*na účel preukázania bezúhonnosti podľa §3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je potrebné predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

** Znenie súhlasu: „Zaslaním svojho životopisu a ďalších sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje poskytujem svoj súhlas k tomu, aby Obec Bohdanovce, 044 16 Bohdanovce, evidovala a spracovávala moje osobné údaje v rozsahu potrebnom pre spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , a to až do môjho odvolania.“


Zoznam aktualít: