Zmenšiť textZväčšiť text

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bohdanovce

 16.12.2022

 • ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach ....
 • ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, .....
 • 16.12.2022 | 0.27 Mb
  - o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 16.12.2022 | 0.27 Mb
  - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bohdanovce
 • 16.12.2022 | 0.15 Mb
  - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
 • 16.12.2022 | 0.18 Mb
  - o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Bohdanovce

Zoznam článkov: