Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o prerokovaní Územnoplánovacej dokumentácie

 28.12.2023

 

Oznámenie o prerokovaní Územnoplánovacej dokumentácie „ Územný plán obce Bohdanovce“ a Správy o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je Územnoplánovacia dokumentácia „Územný plán obce Bohdanovce“

Obec Bohdanovce oznamuje verejnosti podľa § 22 ods.1 zákona č. 50 / 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Bohdanovce“ a Správy o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je Územnoplánovacia dokumentácia „Územný plán obce Bohdanovce“ 

Návrh Územnoplánovacej dokumentácie

„Územný plán obce Bohdanovce“ a Správa o hodnotení strategického dokumentu,
ktorým je Územnoplánovacia dokumentácia „Územný plán obce Bohdanovce“

sú zverejnené k nahliadnutiu na Obecnom úrade Bohdanovce počas úradných hodín a na webovej stránke obce https://www.bohdanovce-ke.sk/uzemny-plan.


Verejné prerokovanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Bohdanovce“ a Správy o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je Územnoplánovacia dokumentácia „Územný plán obce Bohdanovce“ sa uskutoční dňa 11.1.2024 o 18:00 hod. v Kultúrnom dome Bohdanovce

Verejnosť je oprávnená v zmysle §22 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky
k návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Bohdanovce“ a k Správe o hodnotení
strategického dokumentu, ktorým je Územnoplánovacia dokumentácia „Územný plán obce Bohdanovce“ do 31.1.2024 na adresu:
Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce.
Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne.


Zoznam aktualít: