Zmenšiť textZväčšiť text

FAST CARE - riešenie migračných výziev v obci Bohdanovce

 05.10.2023

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)
Prioritná os: 9 – FAST CARE
Investičná priorita: 9.1 – Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine
Špecifický cieľ: 9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.


Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR”)


1.1. Poskytovateľ
Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre IROP”)
1.2. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj„ŽoNFP”)


Dátum vyhlásenia: 14.03.2023
Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP1. RO pre IROP zverejní informáciu o uzavretí výzvy na webovom sídle RO pre IROP www.mirri.gov.sk


Zoznam aktualít: