•  

Úradná tabuľa

Návrh plánu

 kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

na druhý polrok 2019

schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Bohdanovciach č.

 zo dňa

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť  hlavnej kontrolórky  v roku 2019 zameraná:

A.      Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť bude realizovaná prostredníctvom kontrol v kontrolovanom subjekte:

1.na Obecnom úrade v Bohdanovciach

2.v ZŠ s MŠ Bohdanovce

1.Výkon  finančnej kontroly

1. Kontrola procesu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou -  ZŠsMŠ a obec .

2. Kontrola výdavkov za III.Q 2019 - obec

2. Ostatné kontroly

2.1. Kontrola vykonávaná na základe uznesenia OZ v Bohdanovciach

2.2 Kontrola vykonaná z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti

B.      Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2020. 

2. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN.

3. V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie

vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od

kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov , a z toho

vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol.

V Bohdanovciach, 10.10.2019

Predkladá: Ing. Agáta Vysokajová,  hlavný kontrolór obce   

Návrh plánu KČ HK zverejnený na úradnej tabuli v Bohdanovciach, dňa 10.10.2019

Oznámenia o uložení zásielky

 07.08.2019

SamosprávaOnline.sk

esmao.sk

esmao.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 18:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár