•  

Všeobecné záväzné nariadenia

Rok 2023

  Rok 2022

  • VZN č. 2/2022 Košického samosprávneho kraja
   ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach ....
   16.01.2023 | 3110.77 kb
  • VZN č. 1/2022 Košického samosprávneho kraja
   ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, .....
   16.01.2023 | 1314.53 kb
  • VZN č. 6/2022
   - o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   16.12.2022 | 276.91 kb
  • VZN č. 5/2022
   - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bohdanovce
   16.12.2022 | 277.53 kb
  • VZN č. 4/2022
   - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   16.12.2022 | 157.59 kb
  • VZN č. 3/2022
   - o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce
   16.12.2022 | 184.22 kb
  • Návrh VZN
   - o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   30.11.2022 | 273.2 kb
  • Návrh VZN
   - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bohdanovce
   30.11.2022 | 351.45 kb
  • Návrh VZN
   - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   30.11.2022 | 157.67 kb
  • Návrh VZN
   - o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Bohdanovce
   30.11.2022 | 172.71 kb
  • VZN č. 2/2022
   - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škol. klubu
   03.11.2022 | 107.37 kb
  • VZN č. 1/2022
   - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
   03.11.2022 | 137.51 kb
  • Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021
   - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   03.11.2022 | 76.92 kb
  • Návrh VZN č. 2/2022
   - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škol. klubu
   29.09.2022 | 106.13 kb
  • Návrh VZN č. 1/2022
   - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
   29.09.2022 | 130.34 kb
  • Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021
   - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   29.09.2022 | 77.22 kb

  Rok 2021

  • VZN č. 3/2021
   - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   16.12.2021 | 151.84 kb
  • VZN č. 2/2021
   - o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   16.12.2021 | 250.15 kb
  • Návrh VZN č. 3/2021
   - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   29.11.2021 | 198.57 kb
  • Návrh VZN č. 2/2021
   - o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   29.11.2021 | 249.82 kb
  • VZN č. 1/2021
   o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
   16.09.2021 | 154.79 kb
  • Návrh VZN č. 1/2021
   o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
   24.08.2021 | 154.61 kb

  Rok 2020

  • VZN č. 6/2020
   - o určení výšky dotácie na prev. a mzdy - MŠ a školské zariadenia, CVČ
   18.12.2020 | 37.93 kb
  • VZN č. 5/2020
   - o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, ................
   18.12.2020 | 102 kb
  • Návrh VZN č. 6/2020
   - o určení výšky dotácie na prev. a mzdy - MŠ a školské zariadenia, CVČ
   01.12.2020 | 37.85 kb
  • Návrh VZN č. 5/2020
   - o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, ................
   01.12.2020 | 103 kb
  • VZN č. 4/2020
   o ochrannom pásme pohrebísk obce Bohdanovce
   13.10.2020 | 1065.67 kb
  • Návrh VZN č. 4/2020
   o ochrannom pásme pohrebísk obce Bohdanovce
   18.09.2020 | 1020.81 kb
  • VZN č. 3/2020
   o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
   17.08.2020 | 1184.5 kb
  • VZN č. 2/2020
   o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
   17.08.2020 | 1066.33 kb
  • Návrh VZN č. 3/2020
   o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
   20.07.2020 | 1104.87 kb
  • Návrh VZN č. 2/2020
   o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
   20.07.2020 | 1004.24 kb
  • VZN č. 1/2020
   o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce
   22.04.2020 | 155.01 kb
  • Návrh VZN č. ...../2020
   o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce
   25.02.2020 | 104 kb

  Rok 2019

  • VZN č. 7/2019
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   19.12.2019 | 1316.63 kb
  • VZN č. 6/2019
   o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce
   19.12.2019 | 1437.97 kb
  • Návrh VZN č. ......./2019
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   03.12.2019 | 35.47 kb
  • Návrh VZN č. ......./2019
   o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce
   03.12.2019 | 103 kb
  • VZN č. 5/2019
   o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
   24.09.2019 | 132.62 kb
  • VZN č. 4/2019
   o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene
   24.09.2019 | 150.08 kb
  • VZN č. 3/2019
   o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bohdanovce
   24.09.2019 | 147.72 kb
  • VZN č. 2/2019
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   24.09.2019 | 135.23 kb
  • VZN č. 1/2019
   o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce
   10.07.2019 | 1117.13 kb

  Rok 2018

  • VZN č. 3/2018
   o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, ..... a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   17.12.2018 | 196.72 kb
  • VZN č. 2/2018
   príloha č. 1 k VZN č. 4/2011 prev. poriadok pohrebiska obce Bohdanovce - príloha č. 1 - Cenník služieb
   16.12.2018 | 94.1 kb
  • VZN č. 1/2018
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a škol. zariadení na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   16.12.2018 | 133.32 kb

  Rok 2017

  Rok 2016

  • Návrh VZN č. 3/2016
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   05.04.2017 | 714.87 kb
  • Návrh VZN č. 2/2016
   o DZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   05.04.2017 | 497.32 kb

  Rok 2015

  • Záväzný poriadok vybavovania petícii obcou Bohdanovce
   05.04.2017 | 5272.11 kb
  • VZN č. 5/2015
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   05.04.2017 | 2531.11 kb
  • VZN č. 4/2015
   o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016
   05.04.2017 | 9140.19 kb
  • VZN č. 3/2015
   o číslovaní stavieb
   05.04.2017 | 7032.18 kb
  • VZN č. 2/2015
   o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce
   05.04.2017 | 1398.53 kb
  • VZN č. 1/2015
   o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Bohdanovce
   05.04.2017 | 5419.03 kb

  Rok 2014

  • VZN č. 4/2014
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   05.04.2017 | 2368.66 kb
  • VZN č. 3/2014
   o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015
   05.04.2017 | 8826.59 kb
  • VZN č. 2/2014
   o vyhradení miesta/miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácii počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
   05.04.2017 | 2291.43 kb
  • VZN č. 1/2014
   o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   05.04.2017 | 2080.8 kb

  Rok 2013

  • VZN č. 5/2013
   o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani z užívania verejného priestranstva, dani za nevýherné hracia automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   05.04.2017 | 7020.94 kb
  • VZN č. 4/2013
   o nakladaní s komunálnymi odpadmi okrem elektroodpadov, biologicky rozložiteľným odpadom a drobými stavebnými odpadmi
   05.04.2017 | 11463.08 kb
  • VZN č. 3/2013
   o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Bohdanovce
   05.04.2017 | 1836.04 kb
  • VZN č. 2/2013
   o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovatelľom je obec Bohdanovce
   05.04.2017 | 3010.04 kb
  • Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013
   05.04.2017 | 1598.23 kb
  • VZN č. 1/2013
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   05.04.2017 | 2362.61 kb

  SamosprávaOnline.sk

  esmao.sk

  esmao.sk

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:30
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 13:00

  Fotogaléria

  Kalendár