•  

Kalendár zvozu odpadu

Všeobecné záväzné nariadenia

Rok 2019

  Rok 2018

  • VZN č. 3/2018
   o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, ..... a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   17.12.2018 | 196.72 kb
  • VZN č. 2/2018
   príloha č. 1 k VZN č. 4/2011 prev. poriadok pohrebiska obce Bohdanovce - príloha č. 1 - Cenník služieb
   16.12.2018 | 94.1 kb
  • VZN č. 1/2018
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a škol. zariadení na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   16.12.2018 | 133.32 kb

  Rok 2017

  Rok 2016

  • Návrh VZN č. 3/2016
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   05.04.2017 | 714.87 kb
  • Návrh VZN č. 2/2016
   o DZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   05.04.2017 | 497.32 kb

  Rok 2015

  • Záväzný poriadok vybavovania petícii obcou Bohdanovce
   05.04.2017 | 5272.11 kb
  • VZN č. 5/2015
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   05.04.2017 | 2531.11 kb
  • VZN č. 4/2015
   o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016
   05.04.2017 | 9140.19 kb
  • VZN č. 3/2015
   o číslovaní stavieb
   05.04.2017 | 7032.18 kb
  • VZN č. 2/2015
   o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce
   05.04.2017 | 1398.53 kb
  • VZN č. 1/2015
   o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Bohdanovce
   05.04.2017 | 5419.03 kb

  Rok 2014

  • VZN č. 4/2014
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   05.04.2017 | 2368.66 kb
  • VZN č. 3/2014
   o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015
   05.04.2017 | 8826.59 kb
  • VZN č. 2/2014
   o vyhradení miesta/miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácii počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
   05.04.2017 | 2291.43 kb
  • VZN č. 1/2014
   o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   05.04.2017 | 2080.8 kb

  Rok 2013

  • VZN č. 5/2013
   o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani z užívania verejného priestranstva, dani za nevýherné hracia automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   05.04.2017 | 7020.94 kb
  • VZN č. 4/2013
   o nakladaní s komunálnymi odpadmi okrem elektroodpadov, biologicky rozložiteľným odpadom a drobými stavebnými odpadmi
   05.04.2017 | 11463.08 kb
  • VZN č. 3/2013
   o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Bohdanovce
   05.04.2017 | 1836.04 kb
  • VZN č. 2/2013
   o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovatelľom je obec Bohdanovce
   05.04.2017 | 3010.04 kb
  • Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013
   05.04.2017 | 1598.23 kb
  • VZN č. 1/2013
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
   05.04.2017 | 2362.61 kb

  SamosprávaOnline.sk

  esmao.sk

  esmao.sk

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 18:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:30

  Fotogaléria

  Kalendár