•  

Všeobecné záväzné nariadenia

Rok 2019

 • VZN č. 5/2019
  o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
  24.09.2019 | 132.62 kb
 • VZN č. 4/2019
  o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene
  24.09.2019 | 150.08 kb
 • VZN č. 3/2019
  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bohdanovce
  24.09.2019 | 147.72 kb
 • VZN č. 2/2019
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
  24.09.2019 | 135.23 kb
 • VZN č. 1/2019
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce
  10.07.2019 | 1117.13 kb

Rok 2018

 • VZN č. 3/2018
  o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, ..... a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  17.12.2018 | 196.72 kb
 • VZN č. 2/2018
  príloha č. 1 k VZN č. 4/2011 prev. poriadok pohrebiska obce Bohdanovce - príloha č. 1 - Cenník služieb
  16.12.2018 | 94.1 kb
 • VZN č. 1/2018
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a škol. zariadení na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
  16.12.2018 | 133.32 kb

Rok 2017

Rok 2016

 • Návrh VZN č. 3/2016
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
  05.04.2017 | 714.87 kb
 • Návrh VZN č. 2/2016
  o DZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  05.04.2017 | 497.32 kb

Rok 2015

 • Záväzný poriadok vybavovania petícii obcou Bohdanovce
  05.04.2017 | 5272.11 kb
 • VZN č. 5/2015
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
  05.04.2017 | 2531.11 kb
 • VZN č. 4/2015
  o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016
  05.04.2017 | 9140.19 kb
 • VZN č. 3/2015
  o číslovaní stavieb
  05.04.2017 | 7032.18 kb
 • VZN č. 2/2015
  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce
  05.04.2017 | 1398.53 kb
 • VZN č. 1/2015
  o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Bohdanovce
  05.04.2017 | 5419.03 kb

Rok 2014

 • VZN č. 4/2014
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
  05.04.2017 | 2368.66 kb
 • VZN č. 3/2014
  o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015
  05.04.2017 | 8826.59 kb
 • VZN č. 2/2014
  o vyhradení miesta/miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácii počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
  05.04.2017 | 2291.43 kb
 • VZN č. 1/2014
  o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
  05.04.2017 | 2080.8 kb

Rok 2013

 • VZN č. 5/2013
  o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani z užívania verejného priestranstva, dani za nevýherné hracia automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  05.04.2017 | 7020.94 kb
 • VZN č. 4/2013
  o nakladaní s komunálnymi odpadmi okrem elektroodpadov, biologicky rozložiteľným odpadom a drobými stavebnými odpadmi
  05.04.2017 | 11463.08 kb
 • VZN č. 3/2013
  o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Bohdanovce
  05.04.2017 | 1836.04 kb
 • VZN č. 2/2013
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovatelľom je obec Bohdanovce
  05.04.2017 | 3010.04 kb
 • Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013
  05.04.2017 | 1598.23 kb
 • VZN č. 1/2013
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
  05.04.2017 | 2362.61 kb

SamosprávaOnline.sk

esmao.sk

esmao.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 18:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár