•  

Správne poplatky

Zoznam poplatkov a daní

Sadzobník správnych poplatkov s EUROm

DAŇ z nehnuteľnosti VZN č. 4/2015

DAŇ za psa 10,-€

VODNÉ 0,70€/m3

STOČNÉ 0,56€/m3

STOČNÉ paušál 19,04/osoba

VÝVOZ KOM. ODPADU 54,34€/nádoba

ŽETÓN na vývoz kom. odpadu 2,09€/1ks

RYBÁRSKY LÍSTOK

Týždenný 1.50€

Mesačný 3.-€

Ročný 7.-€

Trojročný 17.-€

Poplatok za hlásenie v rozhlase 3.-

Poplatok za užívanie verej. priestranstva 6,64€

Poplatok za prenájom sály KD na predaj 66.39€

Poplatok za prenájom priestorov OÚ

/ bývalej lekárne/ 7,-€/1hod.

Poplatok za kopírovanie: A4 jednostr. 0,05€ , A4 dvojstran. 0,10€

A3jednostr. 0,10€ , A3dvojstr. 0,20€

Cenník služieb pohrebiska obce Bohdanovce

viď. VZN 4/2011

Prenájom hrobového miesta pre zriadenie hrobu, hrobky, dvojhrobky alebo trojhrobky nad sebou na dobu desiatich rokov

25,90 €
Predĺženie nájmu po uplynutí prvých desiatich rokov na dobu ďalších desiatich rokov za hrob, alebo hrobku aj nad sebou 16,60 €
Prenájom hrobového miesta pre zriadenie dvojhrobky vedľa seba na dobu desiatich rokov 49,80 €
Predĺženie nájmu po uplynutí prvých desiatich rokov na dobu ďalších desiatich rokov za dvojhrobku vedľa seba 33,20 €
Prenájom miest po uplynutí základnej tlecej doby na ďalšiu dobu je pomerná časť z vyššie uvedených poplatkov
Prenájom Domu smútku na vykonanie rozlúčkového obradu 10,00 €
Poplatok za energiu (od zapnutia od vypnutia chladiaceho zariadenia) 3€ / 1 deň
Prenájom  - zriadenie miesta pre uloženie urny 15 €
Prenájom urnového miesta

SamosprávaOnline.sk

esmao.sk

esmao.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 06:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 06:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 06:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár