•  

Profil verejného obstarávania

Obec Bohdanovce je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Obec Bohdanovce
Sídlo: Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce
Štatutárny zástupca: Marta Gamrátová
E-mail: bohdanovce@stonline.sk
Telefón/Fax: 055/7294405
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0415330001/5600
IČO: 00323985
DIČ: 2021235832

Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so  Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb. Vo verejnom obstarávaní sú väčšinou využívané elektronické aukcie.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

 • zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
 • zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
 • zákazky podprahové podľa § 99 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejňuje vo svojom profile na svojej webovej stránke.
 • zákazky s nízkymi hodnotami

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

 1. verejná súťaž (VS)
 2. užšia súťaž (US)
 3. rokovacie konanie (RK)
 4. súťažný dialóg (SD)

Aktuálne verejné obstarávania

Verejné obstarávania - archív

  Súťažné podklady a podmienky

  Zákazky s nízkou hodnotou

   SamosprávaOnline.sk

   esmao.sk

   esmao.sk

   Úradné hodiny

   Pondelok: 06:00 - 12:00 12:30 - 14:00
   Utorok: nestránkový deň
   Streda: 06:00 - 12:00 13:00 - 16:30
   Štvrtok: nestránkový deň
   Piatok: 06:00 - 12:00

   Fotogaléria

   Kalendár