•  

Orgány obce

Starostka obce

Gamrátová Marta

Obecné zastupiteľstvo

Zubaľová Alena - zástupca starostky obce

Ing. Adamkovič Branislav

Azariová Martina

Guľa Stanislav

Hegedušová Magdaléna

Ing. Kozárová Mária

Maguľák Vojtech

Kontrolórka

Ing. Vysokajová Agáta

Návrh plánu

 kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

na druhý polrok 2019

schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Bohdanovciach č.

 zo dňa

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť  hlavnej kontrolórky  v roku 2019 zameraná:

A.      Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť bude realizovaná prostredníctvom kontrol v kontrolovanom subjekte:

1.na Obecnom úrade v Bohdanovciach

2.v ZŠ s MŠ Bohdanovce

1.Výkon  finančnej kontroly

1. Kontrola procesu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou -  ZŠsMŠ a obec .

2. Kontrola výdavkov za III.Q 2019 - obec

2. Ostatné kontroly

2.1. Kontrola vykonávaná na základe uznesenia OZ v Bohdanovciach

2.2 Kontrola vykonaná z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti

B.      Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2020. 

2. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN.

3. V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie

vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od

kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov , a z toho

vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol.

V Bohdanovciach, 10.10.2019

Predkladá: Ing. Agáta Vysokajová,  hlavný kontrolór obce   

Návrh plánu KČ HK zverejnený na webovej stránke, dňa 10.10.2019

SamosprávaOnline.sk

esmao.sk

esmao.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 18:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár