•  

Slobodný prístup k informáciam

Slobodný prístup k informáciám

 23.04.2021

Slobodný prístup k informáciám

Sprístupňovanie informácií na žiadosť podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Obec Bohdanovce je podľa Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov osobou povinnou sprístupňovať informácie.

Obec sprístupňuje informácie na základe žiadosti, z ktorej musí byť zrejmé:

 • ktorej povinnej osobe je žiadosť určená (žiadosť musí byť adresovaná obci Bohdanovce)
 • kto žiadosť podáva - meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa
 • adresa pobytu alebo sídlo
 • ktorých informácií sa žiadosť týka
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (písomne, e-mailom...)

Obec je povinná žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty bude žiadateľ informovaný bezodkladne, najneskôr pred ulynutím pôvodnej lehoty.

Možnosti podania žiadosti:

Podateľňou pre žiadosti o sprístupnenie informácií je obec Bohdanovce.

Žiadosti o sprístupnenie informácií je možné podať:

 • elektronicky, e-mailom: bohdanovce@azet.sk
 • poštou: Obec Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce
 • osobne: Obec Bohdanovce - počas úradných hodín.

  SamosprávaOnline.sk

  esmao.sk

  esmao.sk

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:30
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 13:00

  Fotogaléria

  Kalendár